Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

94 εγγραφές [61 - 80] Τελευταίες  ημέρες 
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 34924. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Η τύχη του μαυσωλείου Γαζή Εβρενός των Γιαννιτσών την περίοδο του μεσοπολέμου. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 2007, σ.31-37, μεγάλο σχήμα 4 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 41319. ΝΟΤΑΡΗΣ, ΙΩΑΝ., Η Μακεδονία στην ποίησι του Παλαμά, Αθήναι, 1953, σ.35, 8ο 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41320. Ο ΠΟΙΜΗΝ, μηνιαίον εκκλησησιαστικόν περιοδικόν, εκδιδόμενον προνοία του μητροπολίτου Κου Ιακώβου, διευθυντής ο Πρωτοσύγκελλος Ιάκωβος Κλεόμβροτος, Μυτιλήνη. Έτος Ζ', 1939, αριθ.1-2, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1939 [από τα περιεχόμενα: Χρονικά * Π. Ι. Σαμάρας, Το "Μεγάλο Περιβόλι" της Μυτιλήνης * Μ. Σωτηράκης, Βενιαμίν Λέσβιος. Μελέτη (σε συνέχειες), αριθμ.3 [Ιάκ. Κλεόμβροτος, Ευλαβείς αναμνήσεις (του ιδίου) το ευρεθέν αρχείον του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Καλλινίκου * Χρονικά * Μ. Σωτηράκης, Βενιαμίν Λέσβιος. Μελέτη (σε συνέχειες)], αριθμ. 4-5 [Τα εγκαίνια των φυλακών - οι εκφωνηθέντες λόγοι... * Τα Κατηχητικά Σχολεία της Ι. Μητροπόλεως Μυτιλήνης κατά το έτος 1938-39 * Μ. Σωτηράκης, Βενιαμίν Λέσβιος. Μελέτη (σε συνέχειες)], αριθμ.6 [Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης υποψήφιος δια τον Πατριαρχικόν θρόνον Αλεξανδρείας * Χρονικά * Μ. Σωτηράκης, Βενιαμίν Λέσβιος. Μελέτη (σε συνέχειες)- τέλος του Α' μέρους], αριθμ.7 [Αι Χριστιανικαί Ενώσεις Αθηνών εις την πόλιν μας * Η Λεσβιακή Έκθεσις * Μ. Σωτηράκης, Βενιαμίν Λέσβιος. Μελέτη (σε συνέχειες) -Συμπλήρωμα (τέλος)], αριθ.8-9 [Ε.Γ.Μ., Η Παναγία της Αγιάσου * Χρονικά - Νέα βιβλία], αριθμ.10 [Πρωτοπρεσβύτερος Εμμ. Μυτιληναίος, Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και η Καθολική αυτού Επιστολή * Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος, Εγκύκλιος δια την εθνικήν αυτάρκειαν * Χρονικά], αριθμ. 11-12, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1939 [Έκκλησις της Νομαρχιακής Επιτροπής Μαθητικών συσσιτίων * Μητροπολίτης Αθηναγόρας, Αικατερίνη, η χρυσή Βασιλοπούλα * Παρατηρήσεις: Δια την επέκτασιν του πρασίνου -Και πάλιν οι Χιλιασταί - Καιρός μετανοίας * Χρονικά]. Συνολικά 8 τεύχη - 4 μονά και 4 διπλά, σ.290 45 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 41298. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, διευθυνταί Νικολ. Αλικάκος - Γεώργ. Μουσταφέλλος, Αθήναι. Τόμος Δ' - Ελλάς, Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Ιωάννου Σιδέρη", 1958, σ.1079, 8ο, χάρτες εντός και εκτός κειμένου , δεμένο 55 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 41299. ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. Τόμος τέταρτος - Α' ημίτομος * Τόμος τέταρτος - Β' ημίτομος, εν Αθήναις, 1964, σ.714, 4ο, με αφιέρωση στο εξώφυλλο του ημιτόμου Α' 55 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26746. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, διευθύνοντος Περικλέους Βιζουκίδου. Τόμος πρώτος, εν Θεσσαλονίκη, 1930, σ.VII+496. Από τα περιεχόμενα: Π.Κ. Βιζουκίδης, Η Εισαγωγή εις την Επιστήμην του Δικαίου ως ακαδειμικόν μάθημα * Δημοσθένης Στεφανίδης, Η εισροή ξένων κεφαλαίων και αι οικονομικαί και πολιτικαί της συνέπειαι * Γ. Α. Φαρδής, Το Συνταγματικόν Δίκαιον και η συγκριτική επιστημονική μέθοδος εν τη αρχαιότητι και σήμερον * Η. Γ. Κυριακόπουλος, Τα σύγχρονα προβλήματα του Συνταγματικού Δικαίου 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26782. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Τόμος πέμπτος, εν Θεσσαλονίκη, 1938, σ.252+104, δεμένο. Από τα περιεχόμενα: Δημήτριος Καστόρχης, Η εν Ελλάδι σωφρονιστική πολιτική και η μεταχείρισις των κρατουμένων κατά τας υποδείξεις της Διεθνούς Ποινικής Επιτροπείας * Αλέξανδρος Κόκκαλης, Επίπτωσις βαρών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων * Ηλ. Γ. Κυριακόπουλος, Η θεωρία του Φασισμού και το Φασιστικόν Κράτος * Δημήτριος Σάντης, Αι δημόσιαι δαπάναι. Συμβολή εις την θεωρίαν των δημοσίων δαπανών 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 27644. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Τόμος τέταρτος, εν Θεσσαλονίκη, 1936, σ.424, δεμένο - περιορισμένες φθορές στη ράχη. Από τα περιεχόμενα: Η. Κυριακόπουλος, Ατομικά δικαιώματα και δημόσιοι υπάλληλοι * Α. Λιτζερόπουλος, Η νομολογία ως παράγων διαπλάσεως του ιδιωτικού δικαίου. Μέρος δεύτερον * Α. Κόκκαλης, Ο πλούτος * Μ. Δένδιας, Νομική δράσις και νομικαί καταστάσεις * Ι. Σπυρόπουλος, Αι κυρώσεις του άρθρου 16 του καταστατικού της Κοινωνίας των Εθνών * Δ. Κ. Σάντης, Εισαγωγή εις την δημοσιονομικήν πολιτικήν 32 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41316. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, 1 Οικουμενικά, Θεσσαλονίκη, 1959, σ.64, 8ο 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14490. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, 2: Ποιμαντορικά, Θεσσαλονίκη, 1959, σ.112, 8ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41285. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, Νομοθέτησις "κατά παραπομπήν" εν τω Αγιορειτικώ δικαίω. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1962, σ.24 7 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 01504. ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ, ΘΕΜΗΣ, Ψηλαφώντας στο σκοτάδι..., Αθήνα, "Ποιητική Τέχνη", 1949, σ.72, 8ο, η ξυλογραφία του εξωφύλλου έγινε από τον Δ. Χυτήρη 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12429. [Πολιτικά]: Έκθεσις ΝΑΤΟ, φυλλάδιο φωτογραφιών, 8φφ., 12Χ17 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07617. ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, Οι σταυραητοί της λευτεριάς, 1940-1945 [Κρήτη, πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1984, σ.299, 8ο 20 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 41307. [Πρόγραμμα]: Βασιλικόν Θέατρον Θεσσαλονίκης - Εθνική Λυρική Σκηνή, περίοδο; 1954-1955: Βόλφρανκ Αμαδαίου Μότσαρτ, Οι γάμοι του Φίγκαρο. Κωμική όπερα σε 4 πράξεις, σκηνοθεσία: Π. Κατσέλης * σκηνογραφίες: Γ. Βακαλό * Μουσική διεύθυνσις: Α. Ευαγγελάτος, διανομή: Σ. Καλογεράς, Π. Τζαβάρα κ.ά. 6 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29416. [Προσκοπικά]: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - Προσκοπικόν Πρατήριον, Τιμοκατάλογος - Ημερολόγιον 1970, Αθήναι, σ.32, εικονογράφηση 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36195. ΡΟΝΤΙΟΝΟΦ, Π., Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός ακλόνητη αρχή του μαρξιστικού - λενινιστικού κόμματος, μπροσούρα [χωρίς εξώφυλλα], Οχτώβρης 1968, σ.10, 8ο 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37320. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1961, ετήσια φιλολογική - ιστορική και λαογραφική έκδοση, διευθυντής: Δημήτρης Σταμέλος, Αθήνα, σ.175,. [Πάνος Βασιλείου, Η αρχαία Ευρυτανία * Γιάννης Σκαρίμπας, Το ξάφνιασμα [ποίημα] * Κ. Σ. Κώνστας, Παλαιογραφικά της Ρούμελης - Δώδεκα έγγραφα της Τουρκοκρατίας (1778 - 1820) * Βαγγέλης Σκουβαράς, Μεσολογγίτικα * Μάρκος Γκιόλιας, Ο Ρήγας Γκόλφης και η εποχή του * Σπ. Ι. Ασδραχάς, Μερικές παρατηρήσεις για το έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου] * το εξώφυλλο έγινε από τον ζωγράφο Σπύρο Βασιλείου 16 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 40445. ΣΑΜΑΡΑ, ΘΑΛΕΙΑ, Στον Μακεδονικό αγώνα, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1969, σ.172, 8ο, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη * ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο τριών σελίδων 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07732. Σαράντα χρόνια αγώνες του Κ.Κ.Ε. (1918-1958) [αντικομμουνιστικό φυλλάδιο], χ.τ., χ.χ., σ.52, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 10 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5   Επόμενο >