(Range of collectors' items)

1,387 items total [1341 - 1360] Search:  
Range of collectors' items Add to basket 33460. [Χαλκίδα]: Ο ΦΡΟΥΡΟΣ, μηνιαίον εθνικοθρησκευτικόν φύλλον φωνή του Συλλόγου, Χαλκίς. Έτος Α', αριθ.1, Νοέμβριος 1958, σ.4, αριθ.2, Δεκέμβριος 1958, σ.4 και αριθ.4, Φεβρουάριος 1959, σ.4 9 €
Range of collectors' items Add to basket 12935. [Χαλκίδα]: Σύλλογος εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαιδεύσεως, Ονομαστική κατάστασις μελών [33 μέλη], 1951. β) Πληρεξούσιον με το οποίον ορίζεται αντιπρόσωπος του Συλλόγου δια το ΙΖ' συνέδριον του κλάδου, 1951 20 €
Range of collectors' items Add to basket 17802. [Χαλκίδα]: Σωματείον Φορτοεκφορτωτών... ο Άγ. Δημήτριος, Επιστολή προς το Σωματείο Λιμενεργατών Θεσσαλονίκης, 1952, [μαζί] ο φάκελος με έντυπη φίρμα του Σωματείου 4 €
Range of collectors' items Add to basket 12776. [Χαλκιδική, Δημόσια Ασφάλεια]: Νομαρχία Χαλκιδικής, κοινοποίησις εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Περί της νομιμοφροσύνης των προσλαμβανομένων εργατών", εμπιστευτική, 5-1-1967, μονόφυλλο, πολυγραφημένο 6 €
Range of collectors' items Add to basket 36329. [Χαλκιδική, Ταξιάρχης]: Φωτογραφία ασπρόμαυρη, διαστάσεις 14Χ14, ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Καλλίνικος [Χαραλαμπάκης] σημειώνει στο λευκό μέρος μπροστά με μελάνι: "Ταξιάρχης Χαλκιδικής 9/11/'49" και στο πίσω μέρος γράφει με μολύβι μικρή σημείωση, τσάκισμα κατά πλάτος στο λευκό περιθώριο, περιορισμένα στίγματα [πιθανόν φωτογραφίζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Πολυγύρου που κατάγονται από τον Ταξιάρχη] 15 €
Range of collectors' items Add to basket 20018. [Χαλκιδική]: 10 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση 5 ακτημόνων κατοίκων της κοινότητος Γαλαρινού, 1962. Κάθε περίπτωση περιλαμβάνει δύο έγγραφα: την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (ή πιστοποιητικόν) του αιτούντος 15 €
Range of collectors' items Add to basket 20017. [Χαλκιδική]: 4 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση ακτήμονος κατοίκου της κοινότητος Κασσανδρηνού, 1962. Περιλαμβάνονται: 1. Έγγραφον της κοινότητος 2.Αίτησις του ακτήμονος 3. Βεβαίωσις του Προέδρου της Κοινότητος 4.Υπεύθυνος δήλωσις του ακτήμονος 6 €
Range of collectors' items Add to basket 17705. [Χαλκιδική]: 6 έγγραφα σχετικά με τις αιτήσεις δύο κατοίκων Πολυχρόνου προς την Διεύθυνσιν Γεωργίας περί χορηγήσεως εις αυτούς γεωργικού κλήρου "εκ των απαλλοτριωθέντων ή απαλλοτρηθεισομένων Μοναστηριακών κτημάτων Αγίας Αναστασίας", 1960 12 €
Range of collectors' items Add to basket 17704. [Χαλκιδική]: 8 έγγραφα σχετικά με την μεταβίβαση της κυριότητος κοινοχρήστων γαιών "Μετόχι Ιβήρων" εις την κοινότητα Παληουρίου, 1958 - 1961 25 €
Range of collectors' items Add to basket 19086. [Χαλκιδική]: α) Νομ. Επιθεώρησις Σωματικής Αγωγής Χαλκιδικής, Προκήρυξις λαϊκών αθλητικών αγώνων εν Πορταριά, εν Πολυγύρω, 6-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. β) Κοινότης Πορταριάς, Πρόγραμμα λαϊκών αγώνων..., 23-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. γ) Δύο σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα 10 €
Range of collectors' items Add to basket 34980. [Χαλκιδική]: Αγγελία κυκλοφορίας της εφημερίδας Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, μονόφυλλο, διαστάσεις 29Χ19, στο πίσω μέρος υπάρχει δακτυλογραφημένο σχέδιο επιστολής [1935 (;)] 18 €
Range of collectors' items Add to basket 35291. [Χαλκιδική]: Δημοτικόν Σχολείον Νέας Τρίγλιας, Απολυτήριον, 1952 [μαζί] 3 έγγραφα σχετικά με την εγγραφή της μαθήτριας στο Γυμνάσιον Πολυγύρου 12 €
Range of collectors' items Add to basket 29272. [Χαλκιδική]: Διεύθυνσις Γεωργίας Νομού Χαλκιδικής, Γεωργοί της Καλαμαριάς [πρόσκλησις στην εμποροζωοπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος], μονόφυλλο, 1961, διαστάσεις 33Χ23 9 €
Range of collectors' items Add to basket 29270. [Χαλκιδική]: Διεύθυνσις Γεωργίας Νομού Χαλκιδικής, Κτηνοτροφική Έκθεσις Επαρχίας Χαλκιδικής Νομού Χαλκιδικής οργανωθείσης εις Άγιον Μάμαντα την 2αν Σεπτεμβρίου 1961. [Κείμενον: Ν. Κοκκίνης, Πληροφοριακόν δελτίον, σ.2. δακτυλογραφημένες * Κανονισμός εκθέσεως μοσχίδων τεχνητής σπερματεγχύσεως κατά την εμποροζωοπανήγυριν Αγ. Μάμαντος... * 6 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, διαστάσεις 13,5Χ9] 20 €
Range of collectors' items Add to basket 21728. [Χαλκιδική]: Ειδοποίησις διεξαγωγής δεκαπενθημέρου αγοράς (Παζάρι), εν Νικήτη, 12 Δεκεμβρίου 1950, μονόφυλλο, διαστάσεις 17Χ25, το πίσω μέρος χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή συνεργείου της κοινότητος Νικήτης 9 €
Range of collectors' items Add to basket 35293. [Χαλκιδική]: Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, Ενδεικτικόν, 1947, διαστάσεις 22Χ32, δύο τρύπες από το ντοσιέ στο αριστερό περιθώριο, μικρό σκίσιμο στο κάτω περιθώριο - ελάχιστες φθορές στο δεξιό περιθώριο 9 €
Range of collectors' items Add to basket 17794. [Χαλκιδική]: Επιθεωρητής Δασών I. Περιφερείας Θεσσαλονίκης, Έκθεσις επί της γενομένης επιθεωρήσεως της υπηρεσίας του Δασαρχείου Αρναίας, 1935, σ.54, διαστάσεις 20Χ30, δακτυλογραφημένο κείμενο, μικρό σχίσιμο στο πρώτο φύλλο. Η έκθεση περιλαμβάνει 4 κεφάλαια ( εσωτερική υπηρεσία γραφείου, τήρησις βιβλίων κ.λ.π. - εξωτερική υπηρεσία Δασαρχείου Λαγκαδά, υπηρεσία των εν τοις δάσεσι υλοτομιών - προσωπικόν Δασαρχείου Λαγκαδά - έλεγχος στελεχών [διπλοτύπων βιβλίων]) και το "Συμπέρασμα". Περιέχονται καλά στοιχεία για την αναγνώριση δασοτεμαχίων ως ιδιόκτητων, την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε μοναστηριακά και δημόσια δάση, τις βοσκές, την υλοτομία - την υλοτομία σεισμοπαθών Χαλκιδικής, την καυσοξύλευση κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πίνακες - παρακάτω αναφέρονται, ενδεικτικά. μερικοί από αυτούς: 1. Πίναξ εμφαίνων τας εκδοθείσας απαγορευτικάς διατάξεις επί δασικών θέσεων εφ΄ων ενηργήθη υλοτομία εκ του συστάδην... 2. Πίναξ εμφαίνων τα εκ δημοσίων και ιδιωτικών δασών αποληφθέντα νομίμως και παρανόμως δασικά προϊόντα κατά τα έτη 1932-33 και 1933-34. 3. Πίναξ εμφαίνων τα έσοδα του Δασαρχείου Αρναίας κατά τα οικονομικά έτη 1932 - 1935. 4. Πίναξ εμφαίνων τα έξοδα του Δασαρχείου Αρναίας κατά τα οικονομικά έτη 1932 - 1935. 5. Πίναξ εμφαίνων τα κατά τα διαχειριστικά έτη 1932-33, 1933-34 και 1934-35 ενοικιασθέντα τμήματα δημοσίων δασών Αρναίας τελούντα εκτός τριακονταετούς συμβάσεως 50 €
Range of collectors' items Add to basket 22076. [Χαλκιδική]: Ηρ. Μπεσδεμιώτης, Οργάνωσις της λειτουργίας του Ποινολογίου και της Εγκληματολογικής Στατιστικής λειτουργίας εν τη Φυλακή της Κασσάνδρας [Α' Μέρος], Νοέμβριος 1938, 4φφ. δακτυλογραφημένα 9 €
Range of collectors' items Add to basket 29024. [Χαλκιδική]: Κοινότης Νικήτης, Ειδοποίησις [ενάρξεως δεκαπενθημέρου αγοράς (Παζάρι)], 12 Δεκεμβρίου 1950, μονόφυλλο, διαστάσεις 17Χ25, 4 τρύπες στο περιθώριο, στο πίσω μέρος είναι γραμμένα με μολύβι 15 ονοματεπώνυμα ανδρών Συνεργείου της Κοινότητος 8 €
Range of collectors' items Add to basket 19088. [Χαλκιδική]: Κοινότης Νικήτης, Ψήφισμα διαμαρτυρίας δια την εγκατάλειψιν του χωριού Νικήτη,15-7-1952, 1φ. πολυγραφημένο, υπογράφουν οι εκπρόσωποι της κοινότητος και οι εκπρόσωποι του Γ.Π.Συνεταιρισμού 10 €
< Previous   1... 66 67 [68] 69 70   Next >