(History - General History)

524 items total [141 - 160] Search:  
History - General History Add to basket 25969. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΒΟΛΑΝΙΟΣ, Το Διδυμότειχο δια μέσου των αιώνων, Διδυμότειχο, "Δήμος Διδυμοτείχου", 2002, σ.332, 8ο, φωτογραφίες 20 €
History - General History Add to basket 05643. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Γ., Η Rotonda του Αγίου Γεωργίου εις τας αναμνήσεις του Robert de Dreux. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1953, σ.637-649, 4ο 5 €
History - General History Add to basket 28350. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους (285-1354), Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1980, σ.489, 8ο, δεμένο 45 €
History - General History Add to basket 40573. Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997, Τοις αγαθοίς Βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και Πολιτισμός. Επιμέλεια: Ι. Κ. Χασιώτης. Περιεχόμενα: Από τις πρώτες αρχές ως το 1912 * Από την απελευθέρωση ως τις μέρες μας...* Η Εβραϊκή και η Αρμενική κοινότητα * Τυπογραφία και Τέχνη * Παιδεία και Πνευματική ζωή * Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα, Θεσσαλονίκη, χ.χ.[=1997(;)], σ.530, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφραγίδες) 20 €
History - General History Add to basket 20492. ΘΗΒΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας. Ανατύπωση, Θεσσαλονίκη, "Νέα Πορεία", 1983, σ.14 3 €
History - General History Add to basket 29132. Θράκη - Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της. Επιστημονική επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης. Από τα περιεχόμενα: Μ. Γ. Βαρβούνης, Παραδοσιακός πολιτισμός της Θράκης. Εισαγωγικές παρατηρήσεις * Στ. Ν. Κεκρίδης, Η Θράκη από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα: Σύνοψη ιστορικής διαδρομής * Θεοφ. Μαλκίδης, Παραδοσιακός πολιτισμός και κοινωνική δομή της ελληνικής Θράκης στις δεκαετίες του 1929 και του 1960 * Β. Σερμπεζής, Η μουσική και χορευτική παράδοση της Θράκης * Ν. Θ. Κόκκας, Η προφορική παράδοση των Πομάκων της Ροδόπης * Μ. Γ. Σέργης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Θράκη (1923-1930). «Σκηνές» από την εγκατάσταση των Ποντίων στο Θρυλόριο Κομοτηνής, Αθήνα, "Αλήθεια", 2006, σ.355, 4ο, φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα 25 €
History - General History Add to basket 05555. ΘΩΜΑΪΔΗΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ, Διερεύνησις των θεσμών κοινωνικής προστασίας από της αρχαιότητος μέχρι και της επαναστάσεως του εικοσιένα εις τον ελληνικόν χώρον. Συμβολή εις την ιστορικήν θεμελίωσιν των πηγών της συγχρόνου κοινωνικής πολιτικής, Αθήναι, 1973, σ.229, 4ο 20 €
History - General History Add to basket 36782. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 1928 - 2003, 75 χρονη διαδρομή στην ιστορία της πόλης μας. Επιμέλεια: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης - Αστέριος Δεληγιάννης - Νικόλαος Ντόμπρος. Από τα περιεχόμενα: Χρήστος Παπανικολάου, Οι υγειονομικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας * Νικόλαος Καπανίδης, Τα νοσηλευτικά Ιδρύματα και οι ιατροί της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ου αιώνα * Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 1928 - 2003 [του ιδίου] Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων [του ιδίου] Μέλη της Ι.Ε.Θ. με διακεκριμένη προσφορά [του ιδίου] Επιστημονικές συνεδρίες [του ιδίου] Επιστημονικά Συνέδρια , Θεσσαλονίκη, 2003, σ.657, διαστάσεις 26Χ26, φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα, μικρό "χτύπημα" στην κάτω γωνία 32 €
History - General History Add to basket 18813. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Ιστορία του "Μακεδονικού" 'Εθνους, Σκόπια 1969. Βιβλίον Πρώτον - Μέρος Β', επιμέλεια Ιωάννου Παπαδριανού, μετάφρασις Σωτηρίου Μυστακίδου [πολυγραφημένο - τμήμα από το τρίτομο έργο το οποίον εξέδωσε το Ινστιτούτον Εθνικής Ιστορίας των Σκοπίων. Περιλαμβάνει τα μέρη: Μέρος τρίτον - Η Μακεδονία κατά την εποχήν του ανεπτυγμένου φεουδαλισμού, μέρος τέταρτον - Η Τουρκική κυριαρχία εις την Μακεδονίαν (15 - 18 αιών)] , Θεσσαλονίκη, 1977, σ.212-421, μεγάλο σχήμα 15 €
History - General History Add to basket 05867. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων από τα μέσα του ΙΕ' έως τα μέσα του ΙΘ' αιώνα - Α' Ελληνοβουλγαρικό συμπόσιο: Πρακτικά. Από τα περιεχόμενα: Alexandre Ničev, Les fables d' Esope et les proverbes bulgares * N. C. Moutsopoulos, Problème de Typologie et Morphologie dans l' ètude de l' origine de l' habitation populaire balkanique * Stojanka Bojadžieva, Bulgarisch-griechische Balladenparallelen * Despina Loukidou-Mavridou - I. Papadrianos, Dimitrios Darvaris: sa contribution à l' évolution littéraire hellénique , Θεσσαλονίκη, 1980, σ.316+19φφ. εικόνες, 8ο 20 €
History - General History Add to basket 19704. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Βαρταλαμίδι [θήκη] με κείμενα για τον πολιτισμό [και την ιστορία] της Ξάνθης, τόμος Α', τόμος Β', Ξάνθη, "Δήμος Ξάνθης", 1994, σ.1078+σ.XXI φωτογραφίες από την Ξάνθη, 4ο 50 €
History - General History Add to basket 20948. ΚΑΖΙΑΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αθήνα - Ρώμη βίοι παράλληλοι. Τόμος Α' Αθήνα, Θεσσαλονίκη, "Ερωδιός", 2006, σ.595, 4ο, εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα 24 €
History - General History Add to basket 30230. ΚΑΪΜΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο ναός του Σολομώντα. Ιστορία - Θεολογία, Θεσσαλονίκη, 1990, σ.101, 8ο, εικόνες 14 €
History - General History Add to basket 37917. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορικαί σελίδες Τήνου. Φραγκοκρατία - Βενετοκρατία - Τουρκοκρατία 1207 - 1821, εν Αθήναις, "Ιωάνν. Δ. Κολλάρος & Σια", 1930, σ.224, 8ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου, δεμένο 85 €
History - General History Add to basket 38399. ΚΑΚΟΥΤΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ, Μπόντια ή Μάλθη [Μεσσηνίας]. Μύθος - θρύλος - ιστορία, Αθήνα, 1981, σ.76, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες 12 €
History - General History Add to basket 27408. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, Πρακτικά Δημογεροντίας Ξάνθης 1892 - 1912. Κώδιξ Α', Ξάνθη, "Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου", 2006, σ.390, διαστάσεις 22Χ33, σκληρά εξώφυλλα 50 €
History - General History Add to basket 27409. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, Πρακτικά Δημογεροντίας Ξάνθης 1919 - 1926. Κώδιξ Β', Ξάνθη, 2006, σ.244, διαστάσεις 22Χ33, σκληρά εξώφυλλα 45 €
History - General History Add to basket 05738. ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μακεδονικό τρίπτυχο [Κεφάλαια: Α. Η ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας * Β. Καταγωγή και δράση των εραστών της Μακεδονίας * Γ. Η Θρηίκων χώρα της Ελλάδας], Θεσσαλονίκη, 1993, σ.77, 8ο 9 €
History - General History Add to basket 40437. ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Ιστορία της πόλεως Αμφίσσης. Απόδοση: Κωνσταντίνα Βάρσου, Άμφισσα, "Σύλλογος Απανταχού Αμφισσέων τα Σάλωνα", 1997, σ.437 εικόνες και φωτογραφίες [μαζί] ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, ΔΡΟΣΟΣ, Ιστορία της πόλεως Αμφίσσης - Συμπληρώματα, Άμφισσα, "Σύλλογος Απανταχού Αμφισσέων τα Σάλωνα", 1997, σ.477 εικόνες και φωτογραφίες, εικόνες εκτός κειμένου, με αφιέρωση του Δρόσου Κραβαρτόγιαννου στο πρώτο παράφυλλο, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο δύο σελίδων 75 €
History - General History Add to basket 27935. ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μικραί ιστορικαί μελέται περί Μήλου - [Το όνομα και ο πληθυσμός της Μήλου]. 1.- Το τοπωνύμιον Μήλος 2.- Ο πληθυσμός της Μήλου 3.- Επίσκεψις εις Μήλον του P. A. Guys - Ερήμωσις της Παλαιάς Χώρας (Ζεφυρίας), Πειραιεύς, 1963, σ.65, 8ο 14 €
< Previous   1... 6 7 [8] 9 10 ...27   Next >