(Law)

815 items total [21 - 40] Search:  
Law Add to basket 28573. ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ, Ο θεσμός των ομοτίμων καθηγητών και η νομική θέσις αυτών εις τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, Γερμανίας και Γαλλίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1967, σ.12, φωτογραφία, με αφιέρωση 3 €
Law Add to basket 18633. ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ, Σύγχρονες μορφές γεωργικών καλλιεργειών. Σύνταγμα και ιδιοκτησία - κοινωνικοποίηση - κρατικοποίηση, Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη, 1983, σ.24, 8ο 4 €
Law Add to basket 05227. ΑΝΤΥΠΑΣ, ΣΠ., Ελληνική εργατική νομοθεσία, Αθήναι, "Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος", 1938, σ.685, 8ο, δεμένο 25 €
Law Add to basket 18867. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Βιομηχανική ιδιοκτησία. Γενικό Μέρος - Διακριτικά γνωρίσματα - Σήμα - Τεχνικές δημιουργίες, Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2002, σ.XXXVIII+1178, 4ο, με αφιέρωση 45 €
Law Add to basket 32668. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου, Αθήναι, 1961, σ.114, 4ο, άκοπο 14 €
Law Add to basket 23598. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αι κοινωνιστικαί τάσεις του Γαλλικού Συντάγματος 1958. Ανάτυπον, Αθήναι, 1960, σ.7 3 €
Law Add to basket 22644. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το Εθνικόν Κέντρον Δικαστικών Σπουδών εν Γαλλία. Ανάτυπον εκ του «Νομικού Βήματος», Αθήναι, 1960, σ.14, 16ο 4 €
Law Add to basket 24063. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το νέον Γαλλικόν Σύνταγμα του 1958. Ανάτυπον, Αθήναι, 1958, σ.19 5 €
Law Add to basket 05241. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μεταπολεμική συνταγματική τεχνική και έλεγχος της «καταχρήσεως εξουσίας» του νομοθέτου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ.734-784, 8ο 6 €
Law Add to basket 28250. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν., Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αθήναι, έκδοσις τρίτη βελτιωμένη, επηυξημένη και συγχρονισμένη προς τους νέους νόμους, 1951, σ.λη'+706, 4ο, δεμένο 30 €
Law Add to basket 37990. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν., Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη και συγχρονισμένη προς τους νέους νόμους και τον Αστικόν Κώδικα , Αθήναι, 1948, σ.712, 8ο, δεμένο, ελάχιστη φθορά στο τελευταίο φύλλο [Πίναξ περιεχομένων] 30 €
Law Add to basket 38392. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν., Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών. Επιμέλεια Νικολ. Ι. Αποστολοπούλου, έκδοσις πέμπτη βελτιωμένη, επηυξημένη και συγχρονισμένη προς τους νέους νόμους, 1960, σ.μα' + 772, δεμένο 30 €
Law Add to basket 40354. Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου Συγκρούσεως Καθηκόντων του έτους 1945. Τόμος Β' - Αποφ. 401-714 μετ' αναλυτικού ευρετηρίου ολοκλήρου του έτους. Πρόλογος Παναγ. Η. Πουλίτσα. Έκδοσις επιμελεία: Δ. Αναγνώστου - Θ. Εμμανουήλ - Π. Μπόμη, Αθήναι, 1949, σ.784, 8ο, άκοπο 23 €
Law Add to basket 32629. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, Παραίτησις από της εγκλήσεως (Άρθρ. 116 Ποιν. Νόμου - 23 Ποιν. Δικονομίας), Αθήναι, 1937, σ.20 5 €
Law Add to basket 30354. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΚΩΝ. - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ, ΕΛΕΥΘ., Νομοθεσία ιατρών και υγειονομικών υπαλλήλων ΙΚΑ, Αθήναι, 1963, σ.δ'+523, 4ο 20 €
Law Add to basket 31422. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Δικαστική ψυχολογία, έκδοσις δευτέρα κατά πολύ επηυξημένη, εν Αθήναις, 1931, σ.XV+292, 8ο, δεμένο 28 €
Law Add to basket 39809. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Λάμπρο Κοτσίρη, Θεσσαλονίκη, 2004, σ.1228, σκληρά εξώφυλλα. Από τα περιεχόμενα: Στέργιος Αλεξιάδης, Ο έλεγχος της αλήθειας στην ποινική δίκη * Βασίλειος Αντωνόπουλος, Η προστασία του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού φωνογραφημάτων, ιδίως μετά την πάροδο πεντηκονταετίας από τη γένεση του * Βασίλειος Ζησιάδης, Τα "ιδιαίτερα τεχνάσματα" στην απάτη ως εγκλήματος οικονομικού * Ιωάννης Κουκιάδης, Η μελλοντική κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση * Ιωάννης Μανωλεδάκης, Η καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα * Κώστας Μπέης, Η ασυλία των κρατών υπό το φως του Ευρωπαϊκού Δικαίου * Χάρις Σκαλίδη, La nature juridique du nom de domaine sur l'internet * Έφη Τζίβα, Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η προστασία των καταναλωτών απέναντι σε γενικούς όρους συναλλαγών 45 €
Law Add to basket 28098. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Ε', Θεσσαλονίκη 1969, σ.810. Από τα περιεχόμενα: Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Διπλωματικήν * Παν. Ι. Παναγιωτάκος, Αι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας εν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία * Στυλ. Κ. Πουλόπουλος, Σκιαγραφία της Περιηγητικής Γεωγραφίας της Ελλάδος * Λάζ. Θ. Χουμανίδης, Έννοια και σημασία των οικονομικών συστημάτων και διαρθρώσεων * Νικ. Ι. Πανταζόπουλος, Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά την επίλυσιν κληρονομικής διαφοράς επί Τουρκοκρατίας * Βασ. Λαούρδας, Θωμά Μαγίστρου, Τοις Θεσσαλονικεύσι, Περί Ομονοίας 34 €
Law Add to basket 40941. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Γ', Θεσσαλονίκη 1968, σ.675. Από τα περιεχόμενα: Adolfo E. von Overbeck, L' Article VI du traité americano-suisse du 1850 (De l'interprétation d'une règle de conflits historique en matière de successions) * Αχιλλεύς Ανθεμίδης, Τα Πανεπιστημιακά συστήματα Γαλλίας, Γερμανίας και αι μεταξύ των θεμελιώδεις διαφοραί * George Zotiades, Human Rights and Balkan minority treaties. Their present status under International Law * Quincy Wright, Custom as a basis for International Law in the post War World 24 €
Law Add to basket 06214. ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος. Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης, Αθήνα, "Δωδώνη", 1971, σ. ρια' + 426, 8ο 24 €
< Previous   1 [2] 3 4 5 ...41   Next >