(Νομικά)

837 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28098. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Ε', Θεσσαλονίκη 1969, σ.810. Από τα περιεχόμενα: Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Διπλωματικήν * Παν. Ι. Παναγιωτάκος, Αι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας εν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία * Στυλ. Κ. Πουλόπουλος, Σκιαγραφία της Περιηγητικής Γεωγραφίας της Ελλάδος * Λάζ. Θ. Χουμανίδης, Έννοια και σημασία των οικονομικών συστημάτων και διαρθρώσεων * Νικ. Ι. Πανταζόπουλος, Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά την επίλυσιν κληρονομικής διαφοράς επί Τουρκοκρατίας * Βασ. Λαούρδας, Θωμά Μαγίστρου, Τοις Θεσσαλονικεύσι, Περί Ομονοίας 34 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40941. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Γ', Θεσσαλονίκη 1968, σ.675. Από τα περιεχόμενα: Adolfo E. von Overbeck, L' Article VI du traité americano-suisse du 1850 (De l'interprétation d'une règle de conflits historique en matière de successions) * Αχιλλεύς Ανθεμίδης, Τα Πανεπιστημιακά συστήματα Γαλλίας, Γερμανίας και αι μεταξύ των θεμελιώδεις διαφοραί * George Zotiades, Human Rights and Balkan minority treaties. Their present status under International Law * Quincy Wright, Custom as a basis for International Law in the post War World 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06214. ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος. Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης, Αθήνα, "Δωδώνη", 1971, σ. ρια' + 426, 8ο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28542. Αρχηγείον Β. Χωροφυλακής, Τουριστική νομοθεσία, Αθήναι, 1951, σ.288, 8ο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24039. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ, Γυναίκες και έκτιση των ποινών. Από την ιστορία του 16ου στη θεωρία του 19ου αιώνα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2001, σ.161, 8ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21095. ΑΦΤΙΑΣ, ΝΙΚ. - ΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΩΝΣΤ., Κωδικοποίησις των διατάξεων περί περιορισμών εισαγωγής, εν Αθήναις, 1935, σ.144, 8ο, δεμένο, στην σελίδα τίτλου σφραγίδα Εμπορ. & Βιομηχ. Επιμελητηρίου, λωρίδα (πλάτους 5 cm) σελοτέϊπ κατά πλάτος των εξωφύλλων συγκρατεί ταινία στην ράχη με τον αριθμό βιβλιοθήκης 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18802. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου (1912 - 2005), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2005, σ.333, 8ο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 14977. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η νομοκανονική υπόστασις των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1970, σ.1016-1056, 8ο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41823. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η νομοκανονική υπόστασις των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών, Β' έκδοσις, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1973, σ.61, 8ο, με αφιέρωση δωρητή 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21595. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η προσημείωσις υποθήκης εις το ελληνικόν δίκαιον υπό το κράτος του νέου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, ως διεμορφώθη τελικώς ούτος δια του ΝΔ 958/1971. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.747-839, 4ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29715. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Θέματα πατρικής εξουσίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.29-103, με αφιέρωση, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05158. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Περί της αποκαταστάσεως ακτημόνων επί απαλλοτριουμένων εκτάσεων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ.942-960, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32146. ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το σχέδιον συμβάσεως επί των εναερίων συγκρούσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.). Ανάτυπον, Αθήναι, 1957, σ.489-518, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06370. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ.547-585, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06015. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο θεσμός της πλάνης εν τω ρωμαϊκώ δικαίω και η επ’αυτού ελληνική επίδρασις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.414-457, 4ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05136. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τινά περί της πατρικής εξουσίας κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1952, σ.529-550, 8ο, με αφιέρωση 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41045. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αστικός Κώδιξ και Εισαγωγικός Νόμος. Ερμηνεία κατ' άρθρον. [Τόμοι 3-6]. Τόμος τρίτος: Εμπράγματον Δίκαιον. Τόμος τέταρτος: Οικογενειακόν δίκαιον. Τόμος πέμπτος: Κληρονομικόν Δίκαιον. Τόμος έκτος: Εισαγωγικός νόμος, Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Ι. & Π. Ζαχαροπούλου", χ.χ., σ.276+352+323+124, 8ο, οι 4 τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα - μικρές φθορές στη ράχη του δεσίματος, πυκνές αλλά αχνές (και προσεκτικές) υπογραμμίσεις στις πρώτες 55 σελίδες του τρίτου τόμου 55 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20866. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η ανάπτυξις του διεθνούς ομοιομόρφου δικαίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1958, σ.289-321 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41118. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Σκέψεις περί της αναδιοργανώσεως της νομικής διδασκαλίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.8 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05196. ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Η εν Ελλάδι φορολογία των κληρονομιών, δωρεών και προικών, Αθήναι, 1936, σ.588, 8ο, δεμένο 17 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...42   Επόμενο >