(Αρχεία)

54 εγγραφές [41 - 54] Αναζήτηση:  
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 20794. [Μυτιλήνη]: Μεταλλείον Λευκολίθου Βασιλικών, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1936. Φάκελος περιέχων α) 94 χειρόγραφες "Αποδείξεις", οι οποίες αφορούν στα λειτουργικά έξοδα του Μεταλλείου [αγορά διαφόρων ειδών (ποσότητες και τιμές), αγώγια, καταβληθέντες φόροι, "έναντι μισθού", τροφοδοσία εργατών, εργολαβίες (σημειώνονται οι επί μέρους εργασίες και το κόστος της καθεμιάς κ.ά.]. β1) Κατάστασις ημερομισθίων δια λ/σμόν μεταλ/τος Χόϋζερ 1-15 Δεκεμβρίου 1936, 1 φύλλο χφ. με 50 ονοματεπώνυμα - ημερομίσθια - τιμή - ποσόν. β2) Κατάστασις ημερομισθίων 1-15 Δεκεμβρίου 1936, 3φφ. χφ. με 139 ονοματεπώνυμα - ημερομίσθια - τιμή - ποσόν. γ) Αποδείξεις διαφόρων υπηρεσιών και εκτελωνιστικών γραφείων 90 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 13118. [Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στρατ. Υπαλλήλων ...Φρουράς Θεσσαλονίκης, 1953-55]: α) 30 έγγραφα σχετικά με την ίδρυση και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. Περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: 1) Ιδρυτικόν. 2) Καταστατικόν, σ.26 δακτ. 3) Κατάστασις μελών, 4φφ. δακτ. 103 μέλη (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις). β) Φάκελος περιέχων 86 αιτήσεις εγγραφής μέλους με αντίστοιχες "υπεύθυνες δηλώσεις" και 36 "υπεύθυνες δηλώσεις". γ) Φάκελος περιέχων εντάλματα πληρωμών του Συνεταιρισμού, αποδείξεις και τιμολόγια. δ) Φάκελος περιέχων τους "Λογαριασμούς" 10 χοροεσπερίδων και χορευτικών τεΐων. Μαζί όλα τα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια κ.ά) 220 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14215. [ΟΙΝΟΥΣΑΙ], αρχείον Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν Α Τ ): 29 έγγραφα σχετικά με την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου του 1936 [πιστοποιητικόν κοινότητος με την φωτογραφία του αιτούντος, ένορκος βεβαίωσις του λιμεναρχείου Χίου "οτι από του 1908 μέχρι σήμερον δεν απέκτησα ναυτικόν φυλλάδιον", καρτέλα με την υπογραφή την φωτογραφία και το αποτύπωμα δεξιού δείκτου του αιτούντος κ λ π ] 80 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14420. [Παιδεία]: 2 Φάκελοι περιέχοντες 137 έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την λειτουργία των σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως, 1966-1972 Τα έγγραφα αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες θεμάτων: α) Λαϊκή Επιμόρφωση - Ν Ε Λ Ε (και νυχτερινά σχολεία) β) Επιμόρφωσις προσωπικού γ) Προγραμματισμός και Μελέτες δ) Προγράμματα και Επενδύσεις Οι φάκελοι των εγγράφων προέρχονται από το αρχείον της Δ/νσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης 180 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 22987. [Παιδεία]: α) Τα χειρόγραφα της μεταφράσεως από την Ανδρονίκη Κουκκίδου του βιβλίου του Ad. Ferriére "L' école active", τέλος της δεκαετίας '20 - αρχές της δεκαετίας '30. Σύμφωνα με τον πίνακα περιέχονται:Σημείωμα σ. 1-9, Πρόλογος σ. 1-11, Το ενεργό σχολείο: Εισαγωγή σ. 12-36. Κεφάλαιο Α': Μερικοί από τους προδρόμους, σ. 37-138. Κεφάλαιο Β':Τα ψυχολογικά θεμέλια σ. 1-132. Κεφάλαιο Γ': Ι) Η χειροτεχνική δράση σ. 1-103 ΙΙ) Η κοινωνική δράση, σ. 104-189 ΙΙΙ) Η πνευματική δράση, σ. 190-330. Κεφάλαιο Δ':Το μέλλον σ. 1-154, Ευρετήριο κυρίων ονομάτων σ. 155-167. Συνολικά σελίδες 774, διαστάσεις 14Χ21, γραμμένες με μελάνι. β)Τα 30 πρώτα φύλλα του τυπογραφικού δοκιμίου με τις διορθώσεις της μεταφράστριας. γ) 8 σχέδια επιστολών της μεταφράστριας από την Γαλλία προς τον εκδοτικό οίκο Δημητράκου στην Αθήνα, 1929-1930. δ) 15 συλλυπητήριες επιστολές προς τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Κουκκίδη για τον θάνατό της, καλοκαίρι 1939 300 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14361. [Πολιτικά, Επταετία]: αρχείον Περιφερειακής Διοικήσεως Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Γραφείον Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (Περιφερειακός Διοικητής ο Υφυπουργός Ι. Αναστασόπουλος και αργότερα ο Υφυπουργός Ν. Γκαντώνας). α) 4 φάκελοι με 176 έγγραφα, εισερχόμενα (δημοσίων υπηρεσιών, σωματείων, επιχειρήσεων κ ά ) και εξερχόμενα (σχέδια και χειρόγραφα). Περιέχονται υποφάκελοι με τα παρακάτω θέματα: Ενημέρωσις πολιτών επί αρμοδιοτήτων περιφερειακών αρχών, ασφάλισις και συνταξιοδότησις λογοτεχνών, συντονισμός εκδοτικής δραστηριότητος φορέων κρατικής πολιτικής, Φ. Ε. Α. Π. Θ, , σπουδασταί σχολής δημοσιογραφίας - θέματα αφορώντα τους σπουδαστάς, 21 Απριλίου 1972 [επέτειος] κ. ά. Εκτός των υποφακέλων τα υπόλοιπα έγγραφα αναφέρονται στα θέματα: Ενημέρωσις κοινής γνώμης, Ραδιοφωνική εκπομπή « ο Πολίτης και το Κράτος», επιχορήγησις Χριστιανικής Φοιτητικής Ενώσεως Θεσσαλονίκης, προγράμματα ραδιοφωνικών εκπομπών, ενημέρωσις κοινής γνώμης επί των εξελίξεων της ελληνικής οικονομίας κ. ά. β) Φάκελος περιέχων 54 έγγραφα σχετικά με την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδηλώσεων εις την Βόρειον Ελλάδα το έτος 1972. Ενδεικτικά αναφέρονται: "Περιοδεία ανά την χώραν του Οργανισμού Αττικού Θεάτρου", "Διοργάνωσις λογοτεχνικών διαλέξεων" (περιέχεται και "Πίναξ λογοτεχνών, συγγραφέων και διανοουμένων οι οποίοι ενδείκνυνται όπως χρησιμοποιηθούν ") και "Εκθέσεις πραγματοποιηθεισών εκδηλώσεων" 450 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 17537. [Σέρρες, παιδεία]: αρχείον Επιθεωρητού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Φυλλίδος - Ν. Ζίχνη, 2 φάκελοι οι οποίοι περιέχουν 204 έγγραφα κυρίως πολυγραφημένα, 5/4/1967 έως 4/2/1969. Τα έγγραφα συνίστανται 1: από κοινοποιήσεις προς τους διδασκάλους α) Εγγράφων και εγκυκλίων διαφόρων υπουργείων, κυρίως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. β) Διαταγών του Γενικού Επιθεωρητού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Θεσσαλονίκη). γ) Διαταγών του Νομάρχου Σερρών και 2: από τις εγκυκλίους της Επιθεωρήσεως Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Φυλλίδος. Ενδεικτικώς αναφέρονται ορισμένα από τα θέματα των εγγράφων: Δραστηριότητες των οπαδών της αιρέσεως "Μάρτυρες του Ιεχωβά, Έκθεσις πεπραγμένων εν τη Εκπαιδευτική Περιφερεία Φυλλίδος δια το έτος 1968, Υποβολή εκθέσεως λειτουργίας της Μαθητικής Κατασκηνώσεως Φυλλίδος κατά το θέρος 1968, Διοικητική εξέτασις (κατά διδασκάλων), Διαφώτισις, Συζήτησις επί του Σχεδίου Συντάγματος της Χώρας, Προαιρετική αγορά [διαφόρων] βιβλίων, Εκπλήρωσις του "Εθνικού Τάματος" των Ελλήνων κ.ά. Από την μελέτη των εγγράφων προκύπτει ο καθημερινός τρόπος λειτουργίας των σχολείων στην περιφέρεια και η ιδεολογία των πραξικοπηματιών στον χώρο της παιδείας 200 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14411. [Σέρρες]: Φάκελος περιέχων 124 δικαστικά έγγραφα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης των ετών 1930-1931, τα οποία αντιστοιχούν σε 23 υποθέσεις σχετικές με διαφορές από πιστωτικούς τίτλους Σε όλες τις περιπτώσεις οι εναγόμενοι, έμποροι-κάτοικοι Νομού Σερρών, υπογράφουν στα πλαίσια της εμπορικής τους δραστηριότητας συναλλαγματικές τις οποίες δεν εξοφλούν εμπροθέσμως Περιέχεται πλήρης ο φάκελος της δικογραφίας (αγωγές-προτάσεις-πρακτικά συνεδριάσεων) 120 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 22039. [Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους]: Φάκελος υπαλλήλου Ιωάννη Βιδάλη περιέχων 78 έγγραφα και σημειώματα των ετών 1936-1960. Περιλαμβάνονται: Αιτήσεις, πιστοποιητικά, δελτίον ασθενείας, πρακτικόν συνεδριάσεως Πειθαρχικού Συμβουλίου, Δελτίον μεταθέσεως, δελτίον ασθενείας, δίπλωμα ικανότητος μηχανοδηγού (φωτογραφία), αιτήσεις εισιτηρίων και αδειών κ.ά. Ο Ι. Βιδάλης "εφονεύθη κατά την υπό των συμμοριτών ανατίναξιν της αμαξοστοιχίας (1948).." και τα έγγραφα μετά το 1948 αναφέρονται στην συνταξιοδότηση της συζύγου του 120 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14401. [Σύλλογος Δημοσίων Στρατιωτικών Υπαλλήλων Βορ. Ελλάδος]: α) 125 εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα (αντίγραφα) σχετικά με την λειτουργία και τους σκοπούς του Συλλόγου. Ο Σύλλογος με υπομνήματα και επιστολές προς τους αρμοδίους, φροντίζει για την μονιμοποίηση, τις βαθμολογικές εξελίξεις και τα συνταξιοδοτικά των μελών του, 1957 - ’59 β) 63 αντίγραφα εξερχομένων επιστολών με τις οποίες καλούν επισήμους στις χοροεσπηρίδες ή τα "χορευτικά τέϊα" του Συλλόγου, 1957-’59 γ) Πρακτικά και ψηφοδέλτια εκλογής Δ. Σ. των ετών 1952, 1953, 1956 και 1958 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14383. [Συνεταιρισμός]: Φάκελος περιέχων 43 δακτυλογραφημένα κείμενα ( μελέτες, εισηγήσεις, λόγους και άρθρα) κορυφαίου στελέχους του συνεταιρισμού εις την Β. Ελλάδα, προέδρου της Ο. Σ. Υ. Γ. Ο. και προϊσταμένου του Παραρτήματος της Π. Σ. Ε. Γ. Σ εις την Β. Ελλάδα. Πολυσέλιδες μελέτες και εκθέσεις παρουσιάζουν αναλυτικώς την κατάστασιν της γεωργίας και των συνεταιρισμών αμέσως μετά τους πολέμους και υποδεικνύουν τρόπους παρεμβάσεως, οι οποίοι θα επιτρέψουν την καλύτερη λειτουργία του συστήματος. Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται δια το σιτικόν, το θέμα βάμβακος και το καπνικόν καθώς και δια το ασφαλιστικόν των υπαλλήλων. Ενδιαφέρον παρουσίαζει ο απόλυτος τρόπος με τον οποίον ο γράφων υποστηρίζει την αγροτική τάξη και τους συνεταιρισμούς καθώς και το γεγονός ότι αποφεύγει τις αναφορές εις τα τότε πρόσφατα ιστορικά γεγονότα, 1950-1960 120 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14419. [Σωματεία, Θεσσαλονίκη]: Φάκελος περιέχων το "Αντίγραφον εκ του Μητρώου μελών" 9 σωματείων ή συνδέσμων Θεσσαλονίκης και το Πρακτικόν αρχαιρεσιών διά την εκλογή αντιπροσώπων, 1966, χφ. Στο Μητρώον σημειώνονται το ονοματεπώνυμον, η επαγγελματική ιδιότης και η διεύθυνσις κατοικίας εκάστου μέλους. Περιλαμβάνονται: α) Σύνδεσμος Κεραμοποιών Βιομηχανίας, 299 μέλη, 18φφ. β) Σύνδεσμος Εφημεριδοπωλών, 94 μέλη, 6φφ. γ)Σύνδεσμος Αρβυλεργατών, 68 μέλη, 4φφ. δ) Σύνδεσμος Τεχνιτών - Εργατών Ζαχαροπλαστικής, 301 μέλη, 18φφ. ε) Σωματείον εργατών Σταφιδοζύμης, 188 μέλη, 11φφ. στ) Σωματεία (2) εκφορτωτών γαιανθράγων, 45 μέλη, 4φφ. ζ) Σύνδεσμος Σιμιτεργατών, 44 μέλη, 3φφ. η) Σωματείον Εργατοϋπαλλήλων Οπωρολαχανεμπόρων, 56 μέλη, 4φφ. θ) Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, 70 μέλη, 5φφ. 170 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 19954. [Τρίκκαλα, παιδεία]: Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Καλαμπάκας, Φάκελος περιέχων 157 πολυγραφημένες εγκυκλίους του Επιθεωρητού ή κοινοποιήσεις εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, του Γενικού Επιθεωρητού Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, του Νομάρχη κ.ά. των ετών 1958 και 1959. Οι εγκύκλιοι αναφέρονται σε όλα τα σχετικά με την λειτουργία του σχολείου ζητήματα και ρυθμίζουν τον ρόλο των διδασκάλων και των μαθητών, καθώς και την σχέση του σχολείου με την κοινωνία. Μερικά από τα θέματα των εγκυκλίων είναι τα παρακάτω: Σύστασις βιβλίων, έρανοι, υποτροφίαι, αντικομμουνισμός, επιμόρφωσις διδακτικού προσωπικού, μαθητικά συσσίτια, μέτρα προλήψεως ατυχημάτων εκ παλαιών πυρομαχικών, καταπολέμησις αναλφαβητισμού, Ερυθρός Σταυρός Νεότητος, συνεργασία σχολείου - οικογενείας, πρόβλημα γλώσσης (κουτσοβλαχικά) 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14132. [ΧΙΟΣ], αρχείον Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν Α Τ ): 52 έγγραφα σχετικά με την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου 14 ναυτικών, 1936. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: πιστοποιητικόν δήμου ή κοινότητος με την φωτογραφία του αιτούντος, ένορκος βεβαίωσις του λιμεναρχείου Χίου "οτι από του 1908 μέχρι σήμερον δεν απέκτησε έτερον ναυτικόν φυλλάδιον", πιστοποιητικόν αστυνομικού τμήματος " οτι [ο αιτών] δεν καταδιώκεται δι’ αξιόποινον τινα πράξιν", καρτέλα με την υπογραφή, την φωτογραφία και το αποτύπωμα δεξιού δείκτου του αιτούντος 150 €
< Προηγούμενο   1 2 [3]   Επόμενο >