(Ποικίλα Συλλεκτικά)

1.378 εγγραφές [1341 - 1360] Αναζήτηση:  
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20018. [Χαλκιδική]: 10 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση 5 ακτημόνων κατοίκων της κοινότητος Γαλαρινού, 1962. Κάθε περίπτωση περιλαμβάνει δύο έγγραφα: την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (ή πιστοποιητικόν) του αιτούντος 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20017. [Χαλκιδική]: 4 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση ακτήμονος κατοίκου της κοινότητος Κασσανδρηνού, 1962. Περιλαμβάνονται: 1. Έγγραφον της κοινότητος 2.Αίτησις του ακτήμονος 3. Βεβαίωσις του Προέδρου της Κοινότητος 4.Υπεύθυνος δήλωσις του ακτήμονος 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17705. [Χαλκιδική]: 6 έγγραφα σχετικά με τις αιτήσεις δύο κατοίκων Πολυχρόνου προς την Διεύθυνσιν Γεωργίας περί χορηγήσεως εις αυτούς γεωργικού κλήρου "εκ των απαλλοτριωθέντων ή απαλλοτρηθεισομένων Μοναστηριακών κτημάτων Αγίας Αναστασίας", 1960 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17704. [Χαλκιδική]: 8 έγγραφα σχετικά με την μεταβίβαση της κυριότητος κοινοχρήστων γαιών "Μετόχι Ιβήρων" εις την κοινότητα Παληουρίου, 1958 - 1961 25 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19086. [Χαλκιδική]: α) Νομ. Επιθεώρησις Σωματικής Αγωγής Χαλκιδικής, Προκήρυξις λαϊκών αθλητικών αγώνων εν Πορταριά, εν Πολυγύρω, 6-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. β) Κοινότης Πορταριάς, Πρόγραμμα λαϊκών αγώνων..., 23-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. γ) Δύο σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 34980. [Χαλκιδική]: Αγγελία κυκλοφορίας της εφημερίδας Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, μονόφυλλο, διαστάσεις 29Χ19, στο πίσω μέρος υπάρχει δακτυλογραφημένο σχέδιο επιστολής [1935 (;)] 18 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35291. [Χαλκιδική]: Δημοτικόν Σχολείον Νέας Τρίγλιας, Απολυτήριον, 1952 [μαζί] 3 έγγραφα σχετικά με την εγγραφή της μαθήτριας στο Γυμνάσιον Πολυγύρου 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29272. [Χαλκιδική]: Διεύθυνσις Γεωργίας Νομού Χαλκιδικής, Γεωργοί της Καλαμαριάς [πρόσκλησις στην εμποροζωοπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος], μονόφυλλο, 1961, διαστάσεις 33Χ23 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29270. [Χαλκιδική]: Διεύθυνσις Γεωργίας Νομού Χαλκιδικής, Κτηνοτροφική Έκθεσις Επαρχίας Χαλκιδικής Νομού Χαλκιδικής οργανωθείσης εις Άγιον Μάμαντα την 2αν Σεπτεμβρίου 1961. [Κείμενον: Ν. Κοκκίνης, Πληροφοριακόν δελτίον, σ.2. δακτυλογραφημένες * Κανονισμός εκθέσεως μοσχίδων τεχνητής σπερματεγχύσεως κατά την εμποροζωοπανήγυριν Αγ. Μάμαντος... * 6 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, διαστάσεις 13,5Χ9] 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 21728. [Χαλκιδική]: Ειδοποίησις διεξαγωγής δεκαπενθημέρου αγοράς (Παζάρι), εν Νικήτη, 12 Δεκεμβρίου 1950, μονόφυλλο, διαστάσεις 17Χ25, το πίσω μέρος χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή συνεργείου της κοινότητος Νικήτης 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35293. [Χαλκιδική]: Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, Ενδεικτικόν, 1947, διαστάσεις 22Χ32, δύο τρύπες από το ντοσιέ στο αριστερό περιθώριο, μικρό σκίσιμο στο κάτω περιθώριο - ελάχιστες φθορές στο δεξιό περιθώριο 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20019. [Χαλκιδική]: Ένωσις Μεταλλορύχων Εργατών...Στρατονίκης "Η Αναγέννησις", α) Έγγραφον προς την Εργατικήν Εστίαν...Βορείου Ελλάδος με το οποίον ζητούν δάνειο προκειμένου η Ένωσις να "προβή εις την ανέγερσιν ιδικού της κτιρίου", 1965, υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς, σφραγίδα. β) Ομοίως έγγραφον προς την Εστίαν με το οποίον ζητούν χορήγησιν χρηματικού ποσού προκειμένου οι εργατοτεχνοϋπάλληλοι των Μεταλλείων Κασσάνδρας να πραγματοποιήσουν ψυχαγωγικήν εκδρομήν, 1965 μαζί και το σχέδιον της κατ' αρχήν θετικής απαντήσεως της Εστίας. γ) Ομοίως έγγραφον προς την Εστίαν με το οποίον ζητούν χορήγησιν ποσού 8.000 - 10.000 δραχμών "δια την ψυχαγωγίαν υπέρ των εξακοσίων μεταλλορύχων", 1965 μαζί και τα σχέδια εγγράφων της Εστίας προς την Ένωσιν και το Υπουργείον Βορείου Ελλάδος με τα οποία ενημερώνει "ότι ενέκρινε πίστωσιν 3.600 δραχμών..." 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17794. [Χαλκιδική]: Επιθεωρητής Δασών I. Περιφερείας Θεσσαλονίκης, Έκθεσις επί της γενομένης επιθεωρήσεως της υπηρεσίας του Δασαρχείου Αρναίας, 1935, σ.54, διαστάσεις 20Χ30, δακτυλογραφημένο κείμενο, μικρό σχίσιμο στο πρώτο φύλλο. Η έκθεση περιλαμβάνει 4 κεφάλαια ( εσωτερική υπηρεσία γραφείου, τήρησις βιβλίων κ.λ.π. - εξωτερική υπηρεσία Δασαρχείου Λαγκαδά, υπηρεσία των εν τοις δάσεσι υλοτομιών - προσωπικόν Δασαρχείου Λαγκαδά - έλεγχος στελεχών [διπλοτύπων βιβλίων]) και το "Συμπέρασμα". Περιέχονται καλά στοιχεία για την αναγνώριση δασοτεμαχίων ως ιδιόκτητων, την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε μοναστηριακά και δημόσια δάση, τις βοσκές, την υλοτομία - την υλοτομία σεισμοπαθών Χαλκιδικής, την καυσοξύλευση κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πίνακες - παρακάτω αναφέρονται, ενδεικτικά. μερικοί από αυτούς: 1. Πίναξ εμφαίνων τας εκδοθείσας απαγορευτικάς διατάξεις επί δασικών θέσεων εφ΄ων ενηργήθη υλοτομία εκ του συστάδην... 2. Πίναξ εμφαίνων τα εκ δημοσίων και ιδιωτικών δασών αποληφθέντα νομίμως και παρανόμως δασικά προϊόντα κατά τα έτη 1932-33 και 1933-34. 3. Πίναξ εμφαίνων τα έσοδα του Δασαρχείου Αρναίας κατά τα οικονομικά έτη 1932 - 1935. 4. Πίναξ εμφαίνων τα έξοδα του Δασαρχείου Αρναίας κατά τα οικονομικά έτη 1932 - 1935. 5. Πίναξ εμφαίνων τα κατά τα διαχειριστικά έτη 1932-33, 1933-34 και 1934-35 ενοικιασθέντα τμήματα δημοσίων δασών Αρναίας τελούντα εκτός τριακονταετούς συμβάσεως 50 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 22076. [Χαλκιδική]: Ηρ. Μπεσδεμιώτης, Οργάνωσις της λειτουργίας του Ποινολογίου και της Εγκληματολογικής Στατιστικής λειτουργίας εν τη Φυλακή της Κασσάνδρας [Α' Μέρος], Νοέμβριος 1938, 4φφ. δακτυλογραφημένα 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29024. [Χαλκιδική]: Κοινότης Νικήτης, Ειδοποίησις [ενάρξεως δεκαπενθημέρου αγοράς (Παζάρι)], 12 Δεκεμβρίου 1950, μονόφυλλο, διαστάσεις 17Χ25, 4 τρύπες στο περιθώριο, στο πίσω μέρος είναι γραμμένα με μολύβι 15 ονοματεπώνυμα ανδρών Συνεργείου της Κοινότητος 8 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19088. [Χαλκιδική]: Κοινότης Νικήτης, Ψήφισμα διαμαρτυρίας δια την εγκατάλειψιν του χωριού Νικήτη,15-7-1952, 1φ. πολυγραφημένο, υπογράφουν οι εκπρόσωποι της κοινότητος και οι εκπρόσωποι του Γ.Π.Συνεταιρισμού 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35294. [Χαλκιδική]: Μιχαήλ Λαπιδάκης, Φίλτατέ μοι... προεκλογικό μονόφυλλο, Πολύγυρος, 1929, διαστάσεις 14Χ19, στο πίσω μέρος Σχέδιο αιτήσεως γραμμένο με μελάνι 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20020. [Χαλκιδική]: Σωματείον Εργατών Μεταλλορύχων Γαλατίστης, α) Έγγραφον προς την Εργατικήν Εστίαν Θεσσαλονίκης με το οποίον ζητούν την χορήγησιν ποσού για τα έξοδα εκδρομής των μελών του στον Μαρμαρά, 1965 μαζί "Κατάστασις εμφαίνουσα την δύναμιν του Σωματείου εργατών" με 129 ονοματεπώνυμα εργατών και το σχέδιο της αρνητικής απαντήσεως της Εστίας β) Ομοίως έγγραφον με το οποίον ο Πρόεδρος του Σωματείου ενημερώνει την Εστίαν για τις ενέργειές του προκειμένου τα μέλη να παρακολουθούν κάθε Σάββατο κινηματογραφική προβολή, 1961 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19089. [Χαλκιδική]: Τοπική επιτροπή εκδόσεως βιβλιαρίων ασθενείας εις αγρότας ησφαλισμένους, Μητρώον ασφαλισμένων αγροτών, εν Νικήτη, 17-6-1962, σ. 66 δακτυλογραφημένες, υπογράφουν τα μέλη της επιτροπής. Περιέχονται τα ονοματεπώνυμα και οι ηλικίες των μελών 569 οικογενειών του χωριού 25 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20021. [Χαλκιδική]: Υπόμνημα καλλιεργητών Παληουρίου Κασσάνδρας προς τον Υπουργόν Γεωργίας, 1953, 2φφ. Οι καλλιεργητές αναφέρονται εις το μεταξύ των Κοινοτήτων Παληουρίου και Αγ. Παρασκευής άλλοτε μετόχιον της Μονής Ιβήρων σε δασική έκταση "πέριξ και εντός της περιοχής" του οποίου αυτοί εδημιούργησαν αγρούς από το 1922 έως το 1939. Εν συνεχεία επέκτειναν αυτούς τους αγρούς κατά την διάρκεια της κατοχής εις εκτάσεις "βέβαιοι όντες ότι πρόκειται περί δασικών... ανηκουσών εις το Δημόσιον". Τώρα συνεργείον του Υπουργείου καταμετρά τα κτήματά των και δημιουργείται κίνδυνος διανομής των "σε τρίτα πρόσωπα χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν οι δραματικές διαμαρτυρίες των ". Το δακτυλογραφημένο υπόμνημα υπογράφουν 27 καλλιεργητές (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) και βεβαιώνει το γνήσιον των υπογραφών ο Πρόεδρος της Κοινότητος, λείπει μικρό τμήμα από το κάτω περιθώριο των φύλλων 14 €
< Προηγούμενο   1... 65 66 67 [68] 69   Επόμενο >