(Ποικίλα Συλλεκτικά)

1.385 εγγραφές [1341 - 1360] Αναζήτηση:  
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12935. [Χαλκίδα]: Σύλλογος εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαιδεύσεως, Ονομαστική κατάστασις μελών [33 μέλη], 1951. β) Πληρεξούσιον με το οποίον ορίζεται αντιπρόσωπος του Συλλόγου δια το ΙΖ' συνέδριον του κλάδου, 1951 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17802. [Χαλκίδα]: Σωματείον Φορτοεκφορτωτών... ο Άγ. Δημήτριος, Επιστολή προς το Σωματείο Λιμενεργατών Θεσσαλονίκης, 1952, [μαζί] ο φάκελος με έντυπη φίρμα του Σωματείου 4 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12776. [Χαλκιδική, Δημόσια Ασφάλεια]: Νομαρχία Χαλκιδικής, κοινοποίησις εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Περί της νομιμοφροσύνης των προσλαμβανομένων εργατών", εμπιστευτική, 5-1-1967, μονόφυλλο, πολυγραφημένο 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36329. [Χαλκιδική, Ταξιάρχης]: Φωτογραφία ασπρόμαυρη, διαστάσεις 14Χ14, ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Καλλίνικος [Χαραλαμπάκης] σημειώνει στο λευκό μέρος μπροστά με μελάνι: "Ταξιάρχης Χαλκιδικής 9/11/'49" και στο πίσω μέρος γράφει με μολύβι μικρή σημείωση, τσάκισμα κατά πλάτος στο λευκό περιθώριο, περιορισμένα στίγματα [πιθανόν φωτογραφίζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Πολυγύρου που κατάγονται από τον Ταξιάρχη] 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20018. [Χαλκιδική]: 10 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση 5 ακτημόνων κατοίκων της κοινότητος Γαλαρινού, 1962. Κάθε περίπτωση περιλαμβάνει δύο έγγραφα: την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (ή πιστοποιητικόν) του αιτούντος 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20017. [Χαλκιδική]: 4 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση ακτήμονος κατοίκου της κοινότητος Κασσανδρηνού, 1962. Περιλαμβάνονται: 1. Έγγραφον της κοινότητος 2.Αίτησις του ακτήμονος 3. Βεβαίωσις του Προέδρου της Κοινότητος 4.Υπεύθυνος δήλωσις του ακτήμονος 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17705. [Χαλκιδική]: 6 έγγραφα σχετικά με τις αιτήσεις δύο κατοίκων Πολυχρόνου προς την Διεύθυνσιν Γεωργίας περί χορηγήσεως εις αυτούς γεωργικού κλήρου "εκ των απαλλοτριωθέντων ή απαλλοτρηθεισομένων Μοναστηριακών κτημάτων Αγίας Αναστασίας", 1960 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19086. [Χαλκιδική]: α) Νομ. Επιθεώρησις Σωματικής Αγωγής Χαλκιδικής, Προκήρυξις λαϊκών αθλητικών αγώνων εν Πορταριά, εν Πολυγύρω, 6-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. β) Κοινότης Πορταριάς, Πρόγραμμα λαϊκών αγώνων..., 23-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. γ) Δύο σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 34980. [Χαλκιδική]: Αγγελία κυκλοφορίας της εφημερίδας Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, μονόφυλλο, διαστάσεις 29Χ19, στο πίσω μέρος υπάρχει δακτυλογραφημένο σχέδιο επιστολής [1935 (;)] 18 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35291. [Χαλκιδική]: Δημοτικόν Σχολείον Νέας Τρίγλιας, Απολυτήριον, 1952 [μαζί] 3 έγγραφα σχετικά με την εγγραφή της μαθήτριας στο Γυμνάσιον Πολυγύρου 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29272. [Χαλκιδική]: Διεύθυνσις Γεωργίας Νομού Χαλκιδικής, Γεωργοί της Καλαμαριάς [πρόσκλησις στην εμποροζωοπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος], μονόφυλλο, 1961, διαστάσεις 33Χ23 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29270. [Χαλκιδική]: Διεύθυνσις Γεωργίας Νομού Χαλκιδικής, Κτηνοτροφική Έκθεσις Επαρχίας Χαλκιδικής Νομού Χαλκιδικής οργανωθείσης εις Άγιον Μάμαντα την 2αν Σεπτεμβρίου 1961. [Κείμενον: Ν. Κοκκίνης, Πληροφοριακόν δελτίον, σ.2. δακτυλογραφημένες * Κανονισμός εκθέσεως μοσχίδων τεχνητής σπερματεγχύσεως κατά την εμποροζωοπανήγυριν Αγ. Μάμαντος... * 6 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, διαστάσεις 13,5Χ9] 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 21728. [Χαλκιδική]: Ειδοποίησις διεξαγωγής δεκαπενθημέρου αγοράς (Παζάρι), εν Νικήτη, 12 Δεκεμβρίου 1950, μονόφυλλο, διαστάσεις 17Χ25, το πίσω μέρος χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή συνεργείου της κοινότητος Νικήτης 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35293. [Χαλκιδική]: Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, Ενδεικτικόν, 1947, διαστάσεις 22Χ32, δύο τρύπες από το ντοσιέ στο αριστερό περιθώριο, μικρό σκίσιμο στο κάτω περιθώριο - ελάχιστες φθορές στο δεξιό περιθώριο 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17794. [Χαλκιδική]: Επιθεωρητής Δασών I. Περιφερείας Θεσσαλονίκης, Έκθεσις επί της γενομένης επιθεωρήσεως της υπηρεσίας του Δασαρχείου Αρναίας, 1935, σ.54, διαστάσεις 20Χ30, δακτυλογραφημένο κείμενο, μικρό σχίσιμο στο πρώτο φύλλο. Η έκθεση περιλαμβάνει 4 κεφάλαια ( εσωτερική υπηρεσία γραφείου, τήρησις βιβλίων κ.λ.π. - εξωτερική υπηρεσία Δασαρχείου Λαγκαδά, υπηρεσία των εν τοις δάσεσι υλοτομιών - προσωπικόν Δασαρχείου Λαγκαδά - έλεγχος στελεχών [διπλοτύπων βιβλίων]) και το "Συμπέρασμα". Περιέχονται καλά στοιχεία για την αναγνώριση δασοτεμαχίων ως ιδιόκτητων, την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε μοναστηριακά και δημόσια δάση, τις βοσκές, την υλοτομία - την υλοτομία σεισμοπαθών Χαλκιδικής, την καυσοξύλευση κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πίνακες - παρακάτω αναφέρονται, ενδεικτικά. μερικοί από αυτούς: 1. Πίναξ εμφαίνων τας εκδοθείσας απαγορευτικάς διατάξεις επί δασικών θέσεων εφ΄ων ενηργήθη υλοτομία εκ του συστάδην... 2. Πίναξ εμφαίνων τα εκ δημοσίων και ιδιωτικών δασών αποληφθέντα νομίμως και παρανόμως δασικά προϊόντα κατά τα έτη 1932-33 και 1933-34. 3. Πίναξ εμφαίνων τα έσοδα του Δασαρχείου Αρναίας κατά τα οικονομικά έτη 1932 - 1935. 4. Πίναξ εμφαίνων τα έξοδα του Δασαρχείου Αρναίας κατά τα οικονομικά έτη 1932 - 1935. 5. Πίναξ εμφαίνων τα κατά τα διαχειριστικά έτη 1932-33, 1933-34 και 1934-35 ενοικιασθέντα τμήματα δημοσίων δασών Αρναίας τελούντα εκτός τριακονταετούς συμβάσεως 50 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 22076. [Χαλκιδική]: Ηρ. Μπεσδεμιώτης, Οργάνωσις της λειτουργίας του Ποινολογίου και της Εγκληματολογικής Στατιστικής λειτουργίας εν τη Φυλακή της Κασσάνδρας [Α' Μέρος], Νοέμβριος 1938, 4φφ. δακτυλογραφημένα 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29024. [Χαλκιδική]: Κοινότης Νικήτης, Ειδοποίησις [ενάρξεως δεκαπενθημέρου αγοράς (Παζάρι)], 12 Δεκεμβρίου 1950, μονόφυλλο, διαστάσεις 17Χ25, 4 τρύπες στο περιθώριο, στο πίσω μέρος είναι γραμμένα με μολύβι 15 ονοματεπώνυμα ανδρών Συνεργείου της Κοινότητος 8 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19088. [Χαλκιδική]: Κοινότης Νικήτης, Ψήφισμα διαμαρτυρίας δια την εγκατάλειψιν του χωριού Νικήτη,15-7-1952, 1φ. πολυγραφημένο, υπογράφουν οι εκπρόσωποι της κοινότητος και οι εκπρόσωποι του Γ.Π.Συνεταιρισμού 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35294. [Χαλκιδική]: Μιχαήλ Λαπιδάκης, Φίλτατέ μοι... προεκλογικό μονόφυλλο, Πολύγυρος, 1929, διαστάσεις 14Χ19, στο πίσω μέρος Σχέδιο αιτήσεως γραμμένο με μελάνι 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20020. [Χαλκιδική]: Σωματείον Εργατών Μεταλλορύχων Γαλατίστης, α) Έγγραφον προς την Εργατικήν Εστίαν Θεσσαλονίκης με το οποίον ζητούν την χορήγησιν ποσού για τα έξοδα εκδρομής των μελών του στον Μαρμαρά, 1965 μαζί "Κατάστασις εμφαίνουσα την δύναμιν του Σωματείου εργατών" με 129 ονοματεπώνυμα εργατών και το σχέδιο της αρνητικής απαντήσεως της Εστίας β) Ομοίως έγγραφον με το οποίον ο Πρόεδρος του Σωματείου ενημερώνει την Εστίαν για τις ενέργειές του προκειμένου τα μέλη να παρακολουθούν κάθε Σάββατο κινηματογραφική προβολή, 1961 15 €
< Προηγούμενο   1... 66 67 [68] 69 70   Επόμενο >