(Ποικίλα Συλλεκτικά)

1.329 εγγραφές [1301 - 1320] Αναζήτηση:  
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35293. [Χαλκιδική]: Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, Ενδεικτικόν, 1947, διαστάσεις 22Χ32, δύο τρύπες από το ντοσιέ στο αριστερό περιθώριο, μικρό σκίσιμο στο κάτω περιθώριο - ελάχιστες φθορές στο δεξιό περιθώριο 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20019. [Χαλκιδική]: Ένωσις Μεταλλορύχων Εργατών...Στρατονίκης "Η Αναγέννησις", α) Έγγραφον προς την Εργατικήν Εστίαν...Βορείου Ελλάδος με το οποίον ζητούν δάνειο προκειμένου η Ένωσις να "προβή εις την ανέγερσιν ιδικού της κτιρίου", 1965, υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς, σφραγίδα. β) Ομοίως έγγραφον προς την Εστίαν με το οποίον ζητούν χορήγησιν χρηματικού ποσού προκειμένου οι εργατοτεχνοϋπάλληλοι των Μεταλλείων Κασσάνδρας να πραγματοποιήσουν ψυχαγωγικήν εκδρομήν, 1965 μαζί και το σχέδιον της κατ' αρχήν θετικής απαντήσεως της Εστίας. γ) Ομοίως έγγραφον προς την Εστίαν με το οποίον ζητούν χορήγησιν ποσού 8.000 - 10.000 δραχμών "δια την ψυχαγωγίαν υπέρ των εξακοσίων μεταλλορύχων", 1965 μαζί και τα σχέδια εγγράφων της Εστίας προς την Ένωσιν και το Υπουργείον Βορείου Ελλάδος με τα οποία ενημερώνει "ότι ενέκρινε πίστωσιν 3.600 δραχμών..." 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17794. [Χαλκιδική]: Επιθεωρητής Δασών I. Περιφερείας Θεσσαλονίκης, Έκθεσις επί της γενομένης επιθεωρήσεως της υπηρεσίας του Δασαρχείου Αρναίας, 1935, σ.54, διαστάσεις 20Χ30, δακτυλογραφημένο κείμενο, μικρό σχίσιμο στο πρώτο φύλλο. Η έκθεση περιλαμβάνει 4 κεφάλαια ( εσωτερική υπηρεσία γραφείου, τήρησις βιβλίων κ.λ.π. - εξωτερική υπηρεσία Δασαρχείου Λαγκαδά, υπηρεσία των εν τοις δάσεσι υλοτομιών - προσωπικόν Δασαρχείου Λαγκαδά - έλεγχος στελεχών [διπλοτύπων βιβλίων]) και το "Συμπέρασμα". Περιέχονται καλά στοιχεία για την αναγνώριση δασοτεμαχίων ως ιδιόκτητων, την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε μοναστηριακά και δημόσια δάση, τις βοσκές, την υλοτομία - την υλοτομία σεισμοπαθών Χαλκιδικής, την καυσοξύλευση κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πίνακες - παρακάτω αναφέρονται, ενδεικτικά. μερικοί από αυτούς: 1. Πίναξ εμφαίνων τας εκδοθείσας απαγορευτικάς διατάξεις επί δασικών θέσεων εφ΄ων ενηργήθη υλοτομία εκ του συστάδην... 2. Πίναξ εμφαίνων τα εκ δημοσίων και ιδιωτικών δασών αποληφθέντα νομίμως και παρανόμως δασικά προϊόντα κατά τα έτη 1932-33 και 1933-34. 3. Πίναξ εμφαίνων τα έσοδα του Δασαρχείου Αρναίας κατά τα οικονομικά έτη 1932 - 1935. 4. Πίναξ εμφαίνων τα έξοδα του Δασαρχείου Αρναίας κατά τα οικονομικά έτη 1932 - 1935. 5. Πίναξ εμφαίνων τα κατά τα διαχειριστικά έτη 1932-33, 1933-34 και 1934-35 ενοικιασθέντα τμήματα δημοσίων δασών Αρναίας τελούντα εκτός τριακονταετούς συμβάσεως 50 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 22076. [Χαλκιδική]: Ηρ. Μπεσδεμιώτης, Οργάνωσις της λειτουργίας του Ποινολογίου και της Εγκληματολογικής Στατιστικής λειτουργίας εν τη Φυλακή της Κασσάνδρας [Α' Μέρος], Νοέμβριος 1938, 4φφ. δακτυλογραφημένα 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29024. [Χαλκιδική]: Κοινότης Νικήτης, Ειδοποίησις [ενάρξεως δεκαπενθημέρου αγοράς (Παζάρι)], 12 Δεκεμβρίου 1950, μονόφυλλο, διαστάσεις 17Χ25, 4 τρύπες στο περιθώριο, στο πίσω μέρος είναι γραμμένα με μολύβι 15 ονοματεπώνυμα ανδρών Συνεργείου της Κοινότητος 8 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19088. [Χαλκιδική]: Κοινότης Νικήτης, Ψήφισμα διαμαρτυρίας δια την εγκατάλειψιν του χωριού Νικήτη,15-7-1952, 1φ. πολυγραφημένο, υπογράφουν οι εκπρόσωποι της κοινότητος και οι εκπρόσωποι του Γ.Π.Συνεταιρισμού 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35294. [Χαλκιδική]: Μιχαήλ Λαπιδάκης, Φίλτατέ μοι... προεκλογικό μονόφυλλο, Πολύγυρος, 1929, διαστάσεις 14Χ19, στο πίσω μέρος Σχέδιο αιτήσεως γραμμένο με μελάνι 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20020. [Χαλκιδική]: Σωματείον Εργατών Μεταλλορύχων Γαλατίστης, α) Έγγραφον προς την Εργατικήν Εστίαν Θεσσαλονίκης με το οποίον ζητούν την χορήγησιν ποσού για τα έξοδα εκδρομής των μελών του στον Μαρμαρά, 1965 μαζί "Κατάστασις εμφαίνουσα την δύναμιν του Σωματείου εργατών" με 129 ονοματεπώνυμα εργατών και το σχέδιο της αρνητικής απαντήσεως της Εστίας β) Ομοίως έγγραφον με το οποίον ο Πρόεδρος του Σωματείου ενημερώνει την Εστίαν για τις ενέργειές του προκειμένου τα μέλη να παρακολουθούν κάθε Σάββατο κινηματογραφική προβολή, 1961 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19089. [Χαλκιδική]: Τοπική επιτροπή εκδόσεως βιβλιαρίων ασθενείας εις αγρότας ησφαλισμένους, Μητρώον ασφαλισμένων αγροτών, εν Νικήτη, 17-6-1962, σ. 66 δακτυλογραφημένες, υπογράφουν τα μέλη της επιτροπής. Περιέχονται τα ονοματεπώνυμα και οι ηλικίες των μελών 569 οικογενειών του χωριού 25 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20021. [Χαλκιδική]: Υπόμνημα καλλιεργητών Παληουρίου Κασσάνδρας προς τον Υπουργόν Γεωργίας, 1953, 2φφ. Οι καλλιεργητές αναφέρονται εις το μεταξύ των Κοινοτήτων Παληουρίου και Αγ. Παρασκευής άλλοτε μετόχιον της Μονής Ιβήρων σε δασική έκταση "πέριξ και εντός της περιοχής" του οποίου αυτοί εδημιούργησαν αγρούς από το 1922 έως το 1939. Εν συνεχεία επέκτειναν αυτούς τους αγρούς κατά την διάρκεια της κατοχής εις εκτάσεις "βέβαιοι όντες ότι πρόκειται περί δασικών... ανηκουσών εις το Δημόσιον". Τώρα συνεργείον του Υπουργείου καταμετρά τα κτήματά των και δημιουργείται κίνδυνος διανομής των "σε τρίτα πρόσωπα χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν οι δραματικές διαμαρτυρίες των ". Το δακτυλογραφημένο υπόμνημα υπογράφουν 27 καλλιεργητές (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) και βεβαιώνει το γνήσιον των υπογραφών ο Πρόεδρος της Κοινότητος, λείπει μικρό τμήμα από το κάτω περιθώριο των φύλλων 14 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 22035. [Χανιά]: Διπλότυπος απόδειξις πληρωμής εκπαιδευτικών τελών εγγραφής, 25.1. 1938, διαστάσεις 10Χ15 3 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 22036. [Χανιά]: Εσπερινός Ταχυδρόμος καθημερινή πολιτική εφημερίς εν Χανίοις, Απόδειξις, 10.7. 1936, διαστάσεις 9Χ9,5, ελάχιστη φθορά 5 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20661. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Περί καλλιεργείας του σαρωθροχόρτου εν Ελλάδι , Αθήναι, 1972, σ.111, 4ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 14 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 34050. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡ., Η γεωργία εν Ελλάδι - Γενική επισκόπησις, εν Αθήναις, 1924, σ.34, 8ο, μικρή φθορά στο εξώφυλλο 13 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 33049. [Χίος, κάρτα]: Παναγία Κρίνα, ασπρόμαυρη, γραμμένη [1962] 5 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 16529. [Χίος]: περιοδικόν ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, περίοδος τρίτη - τεύχος ένατον, 1954, σ.132 [από τα περιεχόμενα: Σουμελίδης, Απ., Το πρόβατον της Χιακής φυλής], 8ο 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 15373. [Χίος}: Paraskevas P. Zervoudes, Commission- Représentation Importation- Exportation, Eπιστολή προς έμπορο Θεσσαλονίκης, Chio (Turquie), 1904, 1φ. 8 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19633. [Χρώματα, Αθήνα]: ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ - Ανώνυμος Οικονομικοτεχνική Εταιρία, Διαφημηστικό, μεταπολεμικό, δίφυλλο 5 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19632. [Χρώματα, Αθήνα]: Στέφανος Δ. Πατέρας & Σια "ΒΙΒΕΧΡΩΜ", Ευχητήριος κάρτα, μεταπολεμική, διαστάσεις 16Χ12 [μαζί] ο φάκελος με την φίρμα της Εταιρείας 7 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19635. [Χρώματα, Αθήνα]: Στέφανος Δ. Πατέρας & Σια "ΒΙΒΕΧΡΩΜ", Τιμοκατάλογος Αριθ.206, Νοέμβριος 1953, 2φφ., ταλαιπωρημένο το δεύτερο φύλλο με σκίσιμο στη μέση 5 €
< Προηγούμενο   1... 63 64 65 [66] 67   Επόμενο >