(Ποικίλα Συλλεκτικά)

1.387 εγγραφές [1281 - 1300] Αναζήτηση:  
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36764. [Σώμα Ελληνίδων Οδηγών]: 50 χρόνια οδηγισμού στην Ελλάδα 1932 - 1982, Μηνύματα, χ.τ., χ.χ.[=1982], σ.62, καλές φωτογραφίες, διαστάσεις 23Χ16.5 [μαζί] Οι κλάδοι μας, πολυγραφημένο, 4φφ. 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36278. [Σώμα Ελληνίδων Οδηγών]: Μεγάλη Οδηγική Κατασκήνωσις "Ελληνική Γη" 10-22/7/1958, Πρόγραμμα γενικών εκδηλώσεων", ενημερωτικό τετράπτυχο [ελληνικά και αγγλικά], διαστάσεις πτυχής 10.5Χ2α 8 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36277. [Σώμα Ελληνίδων Οδηγών]: Μεγάλη Οδηγική Κατασκήνωσις 10-22/7/1958, ενημερωτικό τρίπτυχο, διαστάσεις πτυχής 10Χ22 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36276. [Σώμα Ελληνίδων Οδηγών]: Το μήνυμα της Α.Β.Υ. της Πριγκιπίσσης Σοφίας Γενικής μας Αρχηγού [ελληνικά και αγγλικά], διαστάσεις 21Χ17 7 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12724. [Σωματεία]: 44 σειρές εγγράφων σχετικών με την αναγνώριση σωματείων κυρίως του νομού Θεσσαλονίκης.Αναφέρεται η επωνυμία του σωματείου και τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, 1959 40 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 18557. [Σωματείο]: Χριστιανική Ένωσις Επιστημόνων - Ο σκοπός και το έργον της, Αθήναι 1946, δίφυλλο 5 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 27852. [Σωχός]: Σύνδεσμος Αλευρομύλων Μακεδονίας - Θράκης, 3 Δελτία εγγραφής, 1936 - 1937, υπογραφή εγγραφομένου. Σε κάθε δελτίο καταγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη [ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ηλικία, τόπος γεννήσεως] και τα στοιχεία του αλευρομύλου [τοποθεσία του μύλου, τύπος μηχανής, δύναμις μηχανής, πέτρες - ζεύγη, άλλα εργαλεία, είδος κτιρίου, έτος ιδρύσεως]. Επί πλέον ο εγγραφόμενος συμπληρώνει δύο ερωτήσεις του δελτίου: Πόσες αγροτικές οικογένειες υπάρχουν; Εις το ίδιον μέρος αν υπάρχη και άλλος μύλος; 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 32474. Ταμείον Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μελών της 10ης Μαΐου 1946 επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1945, χ.τ., χ.χ. [=1945;], [σ.80], 8ο, στο εσωτερικό του οπισθοφύλλου είναι γραμμένη με μολύβι κατάστασις αριθμητικών ποσών 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 30451. Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος, Λογοδοσία Διοικούσης Επιτροπής Απρίλιος 1930 - Απρίλιος 1931, εν Αθήναις, 1931, σ.42 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 32501. [Τήνος, κάρτα]: Η τελετή στην παραλία, Delta 1918-28, ασπρόμαυρη, γραμμένη [1953] 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 26018. [Τιμοκατάλογος]: Καφεστιατόριον "ΛΑΓΚΑΔΑΣ" Αθανασίου Γκρασοπούλου - Τάξεως Β', Δωδεκανήσου 8: Τιμοκατάλογος, ασυμπλήρωτος, πιθανόν δεκαετία του '40, διαστάσεις 21Χ28 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 25118. [Τιμολόγιο, Αθήνα]: Ανώνυμος Εταιρία Βιομηχανίας Υφασμάτων "ΥΦΑΝΕΤ", 1936 5 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 25119. [Τιμολόγιο, Αθήνα]: Αποθήκη νημάτων ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, εν Αθήναις, 21 Μαΐου 1937 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 16776. [Τιμολόγιο, Αθήνα]: Παρισινόν Μυροποιείον & Σαπωνοποιείον ΣΤΥΛ. ΜΠΑΧΑΡΙΑ, 1931 8 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17458. [Τραγούδια, φυλλάδιο]: Τα βασανιστήρια και τα πονεμένα τραγούδια της μικρής Σταυρούλας, σ.15 14 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35806. [Τραπεζικά, Αίγιο]: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πρωτόκολλον μερικής παραδόσεως και παραλαβής της Υπηρεσίας του εν Αιγίω Υπ/ματος..., δίφυλλο, εν Αιγίω, 1927 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35807. [Τραπεζικά, Σόροβιτς]: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής της Υπηρεσίας του εν Σόροβιτς Υποκαταστήματος..., εν Σόροβιτς, 1927, σ.6 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12865. [Τραπεζικά]: Εγκύκλιοι -"Προσωπικόν", 7/01/1944 - 31/12/1958. Πρόκειται δια 277φφ. της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος δεμένα σε τόμο. Περιλαμβάνουν εγκυκλίους σχετικές με ρυθμίσεις των καθηκόντων, των αποδοχών και εν γένει όλων των θεμάτων που αναφέρονται στο υπαλληλικό προσωπικό 120 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 18611. [Τρίκαλα, καπνός]: Νομός Τρικάλων - Κοινότης Ζηλευτής, Πρακτικόν, 1962, 10φφ. διαστάσεις 22Χ35. Επιτροπή γεωπόνων "προέβη εις την έρευναν των γεωργοοικονομικών και καπνοκαλλιεργητικών συνθηκών, ως και των αναγκών και δυνατοτήτων του χωρίου..." και συνέταξε το πρακτικό εις το οποίον περιέχονται τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Η γεωργοοικονομική κατάστασις του χωρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Γεωγραφική θέσις και όρια. 2. Φυσικαί συνθήκαι. 3.Κοινωνικαί συνθήκαι 4. Οικονομικαί συνθήκαι. 5. Γεωργικός πλούτος (γεωργική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, κατανομή παραγωγής). 6. Δυνατότης επεκτάσεως καπνοκαλλιεργείας κ.ά. Το "Πρακτικόν" είναι πολυγραφημένο και συμπληρώνεται χειρογράφως με τα στοιχεία κάθε ενότητος 18 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 18609. [Τρίκαλα, καπνός]: Νομός Τρικάλων - Κοινότης Θεοπέτρας, Πρακτικόν, 1962, 10φφ. διαστάσεις 22Χ35. Επιτροπή γεωπόνων "προέβη εις την έρευναν των γεωργοοικονομικών και καπνοκαλλιεργητικών συνθηκών, ως και των αναγκών και δυνατοτήτων του χωρίου..." και συνέταξε το πρακτικό εις το οποίον περιέχονται τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Η γεωργοοικονομική κατάστασις του χωρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Γεωγραφική θέσις και όρια. 2. Φυσικαί συνθήκαι. 3.Κοινωνικαί συνθήκαι 4. Οικονομικαί συνθήκαι. 5. Γεωργικός πλούτος (γεωργική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, κατανομή παραγωγής). 6. Δυνατότης επεκτάσεως καπνοκαλλιεργείας κ.ά. Το "Πρακτικόν" είναι πολυγραφημένο και συμπληρώνεται χειρογράφως με τα στοιχεία κάθε ενότητος 18 €
< Προηγούμενο   1... 63 64 [65] 66 67 ...70   Επόμενο >