(Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια)

2.876 εγγραφές [2821 - 2840] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 25599. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 17 - number 2, 1976, p.193-460. Από τα περιεχόμενα: K. Mitsakis, Modern Greek Prose: The Generation of the '30s. An Attempt for a Definitive Evaluation * Titos Jochalas, Considerazioni sull' Onomastica e Toponomastica Albanese in Grecia * Domna Visvizi - Dontas, The Allied Powers and the Eastern Question 1921-1923 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 25598. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 14 - number 1, 1973, p.244. Από τα περιεχόμενα: Iph. Anastassiadou, Les Russo - Turcs à Zante en 1798 * Glynn R. Barratt, Notice sur l' insurrection des Grecs contre l' empire Ottoman: A Russian View of the Greek War of Independence * J. Touratsoglou, Unpublished Byzantine Hoards of Billon Trachea from Greek Macedonia and Thrace 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 25600. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 15 - number 1, 1974, p.176. Από τα περιεχόμενα: Dimitri Obolensky, The Cult of St. Demetrius of Thessaloniki in the History of Byzantine-Slav Relations * Dr. Dušan - Lj. Kašić, Die Griechisch-Serbische Kirchensymbiose in Norddalmatien von XV. bis zum XIX. Jahrhundert * Van Coufoudakis, The United Nations Force in Cyprus: An End to a Peacekeeping Era? 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 28594. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 21 - number 2, 1980, p.185-520. Από τα περιεχόμενα: George M. Alexander, British perceptions of EAM/ELAS rule in Thessaloniki 1944-45 * Spyros D. Loucatos, Les Arabes et les Turcs philhellènes pendant l' insurrection pour l' Indépendance de la Grèce * S. E. Tsitsonis, An unpublished report (1858) by W. E. Gladstone on the political situation and administrative system in the Seven islands (1815-1858) * A. J. Panayotopoulos, The "Great Idea" and the vision of Eastern Federation: A propos of the views of I. Dragoumis and A. Souliotis - Nicolaidis 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 28595. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 23 - number 1, 1982, p.302. Από τα περιεχόμενα: Articles: "Axis campaign against Greece, 1940-41" 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29140. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 1, 1960, p.160+p.VIII pl. Από τα περιεχόμενα: D. Delivanis, Balkan Economic Developments * George G. Arnakis, Turanism. An aspect of Turkish Nationalism * Stilpon Kyriakides, The Northern Boundaries of Hellenism in the 7th and 8th centuries * Stephen G. Xydis, The 1945 crisis over the Turkish Straits 22 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29141. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 2 - Number one, 1961, p.VIII +171. Από τα περιεχόμενα: N. Pantazopoulos, Community laws and customs of Western Macedonia under Ottoman Rule * Evangelos Kofos, Balkan Minorities under Communist regimes * Harry J. Psomiades, The Ecumenical Patriarchate under the Turkish Republic * Douglas Dakin, British Sources concerning the Greek Struggle in Macedonia 1901 - 1909 * Barbara Jelavich, Russia, Bavaria and the Greek revolution of 1862/1863 19 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29142. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 3 - Number one, 1962, p.VIII +240. Από τα περιεχόμενα: Harry N. Howard, The United States and the problem of the Turkish Straits: The foundation of American policy (1830 - 1914) * Douglas Dakin, The Greek Proposals for the Alliance with France and Great Britain, June - Juli 1907 * Kenneth M. Setton, Lutheranism and the Turkish Peril * N. M. Kontoleon, The Gold Treasure of Panagurischte (With eight plates) 22 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29143. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 20 - Number one, 1979, p.190. Από τα περιεχόμενα: A. I. Thavoris, Greek loan-words in modern Bulgarian * D. J. Delivanis, Die Entwicklung der griechischen Volkswirtschaft 1830 - 1945 * Faruk Sen, Parteien und Wahlen in der Türkei * Frank E. Wozniak, Byzantine Diplomacy and the Lombard-Gepidic Wars 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29187. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 15 - number 2, 1974, p.[177-388]+ plates. Από τα περιεχόμενα: D. M. Nicol, Byzantium and England * Zacharias N. Tsirpanlis, I Libri Greci bubblicati dalla «Sacra Congregatio de Propaganda Fide» (XVII sec.) * K. St. Pavlowith, Roumanie - Allemagne (1936 - 1941) * K. A. Dimadis, Le Théâtre d' Abdera (données archéologiques) 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16283. Balkan Studies, A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, 1983, Vol. 24- number Two: "The collaboration between Greeks and Serbs from the fifteenth to the nineteenth century" proceedings of the third Greek - Serbian Symposium..., Thessaloniki, 1983, p.338-693+plates, 8o 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39623. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 8- number 8, Θεσσαλονίκη, 1967, p.218-520. In this issue: "Greece since the Second World War: On the occasion of the twentieth anniversary of the Truman Doctrine". A symposium at the University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, April 10-12, 1967 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 22083. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 38- number 2 [από τα περιεχόμενα: 1) Waldemar Deluga, Mont Athos dans les gravures balcaniques des XVIIème et XIX siècles 2. Dušan T. Bataković, Le passé des territoires: Kosovo-Metohija (XVIIIe-XXe siècle). Les guerres du XVIIIe siècle: sous les signe de l' intolérance religieuse 3. Iakovos Aktsoglou, The emergence/development of social and working class movement in the city of Thessaloniki 4. John G. Bitzes, The Graeco-Turrkish Relationship, 1930-1940] , Thessaloniki, 1997, p.219-400, 8o 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 15114. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη, 1964, Vol. 5- number one [Kείμενα, μεταξύ άλλων, των α) R.J. Rodden, Recent Discoveries from Prehistoric Macedonia: An interim report, με καλές φωτογραφίες, β) Milos Velimirovic, Study of Byzantine Music in the West, γ) Stephen J. Xydis, Diplomatic Relations between the United States and Greece 1868-1878]. Vol. 5- number two [Kείμενα, μεταξύ άλλων, των α) Man. Andronicos, Ancient Greek Painting and Mosaics in Macedonia, με πολύ καλές φωτογραφίες, β) George J. Prpic, French Rule in Croatia: 1806-1813 (with one map), γ) Phyllis Williams Lehmann, The Wall Decoration of the Hieron in Somothrace, με καλές φωτογραφίες] 35 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 15115. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη, 1965, Vol. 6 - number one [Κείμενα, μεταξύ άλλων, των: α) Irwin L. Merker, The ancient Kingdom of Paionia, β) John Baxevanis, Population, Internal Migrtation and Urbanization in Greece, γ) D. M. Pippidi, Les Colonies Grecques de Schythie mineure à l' époque Hellénistique, με πολύ καλές φωτογραφίες]. Vol. 6- number two [Κείμενα, μεταξύ άλλων, των: α) Cl. Tsourkas, Autour des origines de l' Académie Grecque de Bucarest (1675-1821), β) Williband Plöchl, Die Balkanpolitik des Österreichisch- Ungarischen Monarchie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, γ) Ljljana Aleksić-Pejković, La Serbie et les Rapports entre les Puissances de l' Entente (1908-1913) 35 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16993. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 11- number Two [από τα περιεχόμενα: 1) Charanis, P., Kouver, the Chronology of his Activities and their Ethnic Effects on the Regions around Thessalonica. 2) Vickers, M., The Byzantine Sea Walls of Thessaloniki. 3) Zotiades, G., Russia and the Ouestion of Constantinople and the Turkish Straits during the Balkan Wars] , Θεσσαλονίκη, 1970, σ.ΙΙΙ+230-376, 4ο 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16994. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 12- number 2 [από τα περιεχόμενα: 1) Woodhouse, C., Early British Contacts with the Greek Resistance in 1942. 2) Kiel, M., Observations on the History of Northern Greece during the Ottoman Rule - The Turkish Monuments of Komotini and Serres] , Θεσσαλονίκη, 1971, σ.ΙΙΙ+324-534, 4ο 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 17560. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη, 1975, Vol. 16 - number two [Κείμενα, μεταξύ άλλων, των: a) Dogu, Ergil, The Young Turks, their politics and Anti-Colonial Struggle. b) Democratie, Iliadou, Les Balkans jouet de la politique des puissances européennes pendant les XVIII et XIX siècle. c) Maria, Mirasyezis, Traits et thèmes communs et particuliers dans la poésie greque et roumaine], p.299, 4o 23 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 17561. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Vol. 14 - number two, 1973, p.245-421. Από τα περιεχόμενα: Svolopoulos, C., Le problème de la sécurité dans le Sud-Est Européen de l'entre-deux-guerres: A la recherche des Origines du Pacte Balkanique de 1934 * Konidaris, G., The Oecumenical Patriarhate in the Orthodox Church * Kiel, M., A Note on the Exact Date of Construction of the White Tower of Thessaloniki 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 20080. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 12- number 1, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.ΙΙΙ+322. This issue is dedicated to the memory of Basil Laourdas. Aπό τα περιεχόμενα: Ileana Berlogea, Romanticism in the Interpretation of the Greek Tragedy on the Roumanian stage * Demetrios Farsolas, Alexander Pushkin: His Attitude toward the Greek Revolution 1821-1829 * N. Roussos, Charilaos Tricoupis and the Greco-Serbian Alliance of 1867 * Janusz Strasburger, Le Philhellénisme en Pologne aux années de l' insurrection grecque 1821-1828 * Olga Cicanci et Paul Cernovodeanu, Contribution à la connaissance de la biographie et de l' oeuvre de Jean (Hierothée) Comnène (1668-1719) * N. Smochina, L' application du droit Romain- Byzantin chez les Roumains 15 €
< Προηγούμενο   1... 140 141 [142] 143 144   Επόμενο >