(Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια)

2.876 εγγραφές [2761 - 2780] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26258. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Παράρτημα: Πολιτιστική κληρονομιά και αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Συμποσίου * Ουρανούπολη Χαλκιδικής, 14-16 Σεπτεμβρίου 1990, Θεσσαλονίκη, 1993, σ.367, εικόνες και σχέδια. Από τα περιεχόμενα: Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Διερεύνηση της τυπολογίας της χωρικής κατοικίας της Χαλκιδικής...* Ερατώ Ζέλλιου - Μαστοροκώστα, Μία προσέγγιση στην κατοικία της Βόρειας Χαλκιδικής κατά το 19ο αιώνα. Αρχοντικό Κότσιανου στον Πολύγυρο * Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης, Συνοπτική λαογραφική θεώρηση της Χαλκιδικής * Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Η μνημειακή ζωγραφική στις μονές του Αγίου Όρους κατά την περίοδο 1250 - 1500 25 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 36294. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 39, 1984, σ.165, εικόνες. Περιεχόμενα: Ερατώ Ζέλλιου - Μαστροκώστα, Προϊστορικοί Θησαυροί της Χαλκιδικής Χερσονήσου 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 38799. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 13-14,1967, σ.542-666. Περιεχόμενα: Μ. Παπαθανασίου, Λαογραφικά Αρναίας. τεύχος 15-16, 1968, σ.669-788. Περιεχόμενα: Μ. Παπαθανασίου, Λαογραφικά Αρναίας [ΙΙ μέρος]. Δύο τεύχη 28 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 40351. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχη 37-38,1982-1983, σ.235. Περιεχόμενα: Φίλιππας Αθ. Τάσιος, Γλωσσάριο του Πολυγύρου 24 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 41044. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 15-16, 1968, σ.669-788. Περιεχόμενα: Μ. Παπαθανασίου, Λαογραφικά Αρναίας (Συνέχεια εκ του προηγουμένου) [ΙΙ μέρος] 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 41192. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχη 44-45,1989, σ.222. Μιχ. Ι. Τσιτσικλής, Η τελευταία παράδοση του Αριστοτέλη (Μετά τα Φυσικά α έλασσον) 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 41397. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχη 46-47,1991-1992, σ.142, φωτογραφίες. Από τα περιεχόμενα: Ερατώ Ζέλλιου - Μαστοροκώστα, Η Κασσάνδρα στην Επανάσταση του 1821 * Στέλιος Κοψαχείλης, Η μουσική της Χαλκιδικής και οι λαϊκοί οργανοπαίκτες. Καταγραφές τραγουδιών 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 41398. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 36,1981, σ.126, φωτογραφίες. Από τα περιεχόμενα: Μ.Θ. Καρτσιώτης, Ιστορικές πληροφορίες για τα Πετροκέρασα (Ραβνά) * Μ.Θ. Καρτσιώτης, Δημοτικά τραγούδια από τα Πετροκέρασα (Ραβνά) * Θ. Τσιτρούλης, Ένα μικρό τούρκικο λουτρό στην Πισιόνα Βασιλικών 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37244. ΧΡΟΝΙΚΑ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου - Νέα σειρά, Αθήναι. Τόμος 3 1960 - 1961, αρ.1 [Α. Χ. Τριανταφύλλου - H. Hirschmann, Μετεμβρυακή ανάπτυξις του νηματώδους Meloidogyne Incognita Chitwood, 1949 * Α. Χ. Τριανταφύλλου, Προσδιορισμός του φύλου εις το M. Incognita], αρ.2 [Σ. Δ. Δημητριάδης και συνεργάτες, Συνοπτική έκθεσις επί των ασθενειών των καλλιεργουμένων φυτών, των παρατηρηθεισών εν Ελλάδι κατά το έτος 1959 * Δ. Γ. Ζάχος, Μία αδρομύκωσις του χρυσανθέμου οφειλομένη εις νέον είδος του μύκητος Cephalosporium * Σ. Γ. Γεωργόπουλος - Κ. Κ. Θανασουλόπουλος, Έρευναι επί της καταπολεμήσεως του Sclerotium rolfsii Sacc. δια μυκητοκτόνων], αρ.3 [Α. Α. Βασιλείου και συνεργάτες, Μέθοδοι προσδιορισμού εις το έλαιον της ελαίας υπολειμμάτων εντομοκτόνων τινων εν μίγματι * Σ. Δ. Δημητριάδης κ.ά., Τροφοπενία βορίου εις ελαιώνας της νήσου Λέσβου * Μ. Κ. Σουλιώτης και συνεργάτες, Πειραματικαί εργασίαι επί της καταπολεμήσεως του πυρηνοτρήτου της ελαίας], αρ.4, 1961 [ Σ. Δ. Δημητριάδης - Ν. Α. Γαβαλάς, Το βόριον εις παθολογικάς καταστάσεις της ελαίας * Χαρ. Ζαμπεττάκις - Γ. Θέμελης, Αι φουζαριώσεις των καλλιεργουμένων φυτών εις την λεκάνην της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικώτερον εις την Ελλάδα] - Τόμος 4, αρ.1, 1962 [Π. Σ. Ορφανίδης και συνεργάτες, Ελκυσμός ακμαίων του Dacus oleae Gmel. ... επί ελαιοδένδρων * M. Feron - J. d' Acuilar, Παρατηρήσεις επί του εντομολογικού πληθυσμού της ελαίας εις τινας ελαιοπαραγωγικάς περιοχάς της Ελλάδος...], αρ.2 [Κ. Πελεκάσης, Έρευναι επί του πυρηνοτρήτου της ελαίας, σ.77-211], αρ.3 [ Σ. Δ. Δημητριάδης - Δ. Γ. Ζάχος, Συνοπτική έκθεσις επί των ασθενειών των καλλιεργουμένων φυτών ... κατά τα έτη 1960 και 1961 * Π. Σ. Ορφανίδης - Κ. Δ. Σουλτανόπουλος, Φυτοτοξική επίδρασις επί ελαιοκάρπου * [των ιδίων], Καταπολέμησις του δάκου...δι' ελκυστικών δολωμάτων * Σ. Δ. Δημητριάδης - Ν. Α. Γαβαλάς, Τροφοπενία μαγνησίου εις την ελαίαν]. Συνολικά 7 τεύχη των ετών 1960-1962 45 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37257. ΧΡΟΝΙΚΑ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου - Νέα σειρά, Αθήναι. Τόμος 5 1962 - 1963, αρ.1 [Κ. Πελεκάσης, Κατάλογος των σπουδαιοτέρων εντόμων και άλλων ζώων σημειωθέντων ως επιβλαβών εις την ελληνικήν γεωργίαν κατά την τελευταίαν τριακονταετίαν, σ.104, στις πρώτες 37 σελίδες προσθήκες γραμμένες με στυλό από τον κάτοχο γεωπόνο και "παύλες" μπροστά από τα ονόματα των επιβλαβών εντόμων], αρ.2 [Κ. Δ. Χολέβας - Σ. Δ. Δημητριάδης, Ζημίαι εσπεριδοειδών λόγω τοξικότητος χλωριούχω αλάτων * Δ. Γ. Ζάχος και συνεργάτες, Επίδρασις χαλκούχων επί ελαίας * Δ. Γ. Ζάχος και συνεργάτες, Ασκοχύτωσις των ερεβίνθων], αρ.3 [Β. Κουγέας - Η. Κουγέας, Παρατηρήσεις επί ειδών τινών του γένους Pythium * Πυλ. Ορφανίδης, Εργαστηριακαί έρευναι επί της στειρώσεως ακμαίων του Ceratitis capitata Wied δια στειρωτικών ουσιών], αρ. 4 [Πυλ. Ορφανίδης, Πειράματα στειρώσεως του Dacus oleae Gmel * Α. Α. Βασιλείου, Παρατηρήσεις επί των αλλοιώσεων του Rogor * Λουκία Αργυρίου, Έρευναι επί του λεκανίου της ελαίας]. Συνολικά 4 τεύχη δεμένα σε ένα σώμα 30 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29005. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα. Έτος 1, τεύχος 2, 1935, σ.20 + 6φφ. πίνακες, ίχνη υγρασίας στα τελευταία φύλλα. Περιεχόμενα: C.A. Isaakidès, Liste I: Des insectes et autres animaux nuisibles aux plantes cultivées et des insectes auxiliaires de la Grèce * Στατιστική των ζημιών της Ελληνικής γεωργικής παραγωγής εκ δυσμενών μετεωρολογικών παραγόντων και φυτικών και ζωϊκών παρασίτων κατά το έτος 1932 [και] κατά το έτος 1933 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29006. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα. Έτος 3, τεύχος 2, 1939, σ.[41-68] + 6φφ. πίνακες, ίχνη υγρασίας στο τελευταίο φύλλο. Περιεχόμενα: J. A. Sarejannis, Catalogue commenté des champignons rencontrés sur les plantes cultivées en Grèce * C.A. Isaakidès, Notes entomologiques * Στατιστική των ζημιών της Ελληνικής γεωργικής παραγωγής εκ δυσμενών μετεωρολογικών παραγόντων και φυτικών και ζωϊκών παρασίτων κατά το έτος 1936 [και] κατά το έτος 1937 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29007. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα. Τόμος 7, αριθ. 2, 1965, σ.64 -111. Περιεχόμενα: Π. Α. Μουρίκης, Στοιχεία επί της αναπτύξεως των ατελών σταδίων της Μυίας της Μεσογείου (Ceratitis capitata)...επί διαφόρων καρπών - ξενιστών και επί τεχνητού θρεπτικού υλικού υπό εργαστηριακάς συνθήκας 3 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16486. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, τόμος 5 - αρ. 2, 1963, Αθήναι, σ.106-210, 4ο, εικ. 13 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16485. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, τόμος 8 - Νο 4, 1968 [από τα περιεχόμενα: Κουγέα, Ήβη κ.ά., Παρατηρήσεις επί ελληνικών ειδών του γένους Phytophtora] , Αθήναι, σ.162-219, 4ο, εικ. 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16482. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, τόμος 9 - Νο 2, 1970 [από τα περιεχόμενα: Σταυράκης, Γ. κ.ά., Ελκυστικά διά τον δάκον της ελαίας] , σ.92-194, 8ο, εικ. 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16230. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος Γ' - τεύχος Θ' (Ιανουάριος-Μάρτιος 1949) έως τεύχος ΙΑ' (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1949). Συνολικά 4 τεύχη. Περιέχονται κείμενα των Γ. Θέμελη, Β. Καλογερά, Βασ. Δεδούση, Ι. Ξυροτύρη κ. ά. 22 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16295. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος ΙΓ' - τεύχος ΜΘ' (Ιανουάριος-Μάρτιος 1959) έως τεύχος ΝΒ' (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1959). Συνολικά 4 τεύχη. Περιέχονται κείμενα των Β. Καλογερά, Σαρ. Παυλέα, Βασ. Τατάκη κ. ά. 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16298. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος ΙΔ' - τεύχος ΝΓ' (Ιανουάριος-Μάρτιος 1960) έως τεύχος ΝΣΤ' (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1960). Συνολικά 4 τεύχη. Περιέχονται κείμενα των Σαρ. Παυλέα, Ιω. Ξηροτύρη κ. ά. 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 22250. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος ΙΒ' - τεύχος ΜΕ', Ιανουάριος-Μάρτιος 1958 έως τεύχος ΜΗ', Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1958. Συνολικά 4 τεύχη, σ.228. Περιέχονται κείμενα των Γ. Θέμελη, Σαρ. Παυλέα, Ιω. Ξυροτύρη, Αγγέλας Δούμπαλη, Βασ. Τατάκη κ. ά. 18 €
< Προηγούμενο   1... 137 138 [139] 140 141 ...144   Επόμενο >