(Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια)

2.738 εγγραφές [2641 - 2660] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29005. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα. Έτος 1, τεύχος 2, 1935, σ.20 + 6φφ. πίνακες, ίχνη υγρασίας στα τελευταία φύλλα. Περιεχόμενα: C.A. Isaakidès, Liste I: Des insectes et autres animaux nuisibles aux plantes cultivées et des insectes auxiliaires de la Grèce * Στατιστική των ζημιών της Ελληνικής γεωργικής παραγωγής εκ δυσμενών μετεωρολογικών παραγόντων και φυτικών και ζωϊκών παρασίτων κατά το έτος 1932 [και] κατά το έτος 1933 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29006. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα. Έτος 3, τεύχος 2, 1939, σ.[41-68] + 6φφ. πίνακες, ίχνη υγρασίας στο τελευταίο φύλλο. Περιεχόμενα: J. A. Sarejannis, Catalogue commenté des champignons rencontrés sur les plantes cultivées en Grèce * C.A. Isaakidès, Notes entomologiques * Στατιστική των ζημιών της Ελληνικής γεωργικής παραγωγής εκ δυσμενών μετεωρολογικών παραγόντων και φυτικών και ζωϊκών παρασίτων κατά το έτος 1936 [και] κατά το έτος 1937 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29007. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα. Τόμος 7, αριθ. 2, 1965, σ.64 -111. Περιεχόμενα: Π. Α. Μουρίκης, Στοιχεία επί της αναπτύξεως των ατελών σταδίων της Μυίας της Μεσογείου (Ceratitis capitata)...επί διαφόρων καρπών - ξενιστών και επί τεχνητού θρεπτικού υλικού υπό εργαστηριακάς συνθήκας 3 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16484. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, τόμος 2 - αρ. 2, 1959, σ.45-131. Περιεχόμενα: Ορφανίδης, Π. κ.ά., Πειραματικαί έρευναι επί της συγκριτικής έναντι του δάκου της ελαίας αποτελεσματικότητος οργανοφωσφορικών τινών φυτοφαρμάκων κατά το έτος 1958 * Ορφανίδης, Π. κ.ά., Υπολείμματα Rogor, Dimécron, Ekatin M, Dipterex, Diazinon και Parathion εν ελαίω και ελαιοκάρπω * Ορφανίδης Π. και Δ. Βαζάκας, Εξουδετέρωσις υπολειμμάτων οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων κατά την συνήθη δι' αλκαλίων μέθοδον επεξεργασίας του ελαιοκάρπου , Αθήναι, σ.46-131, 4ο 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16486. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, τόμος 5 - αρ. 2, 1963, Αθήναι, σ.106-210, 4ο, εικ. 13 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16485. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, τόμος 8 - Νο 4, 1968 [από τα περιεχόμενα: Κουγέα, Ήβη κ.ά., Παρατηρήσεις επί ελληνικών ειδών του γένους Phytophtora] , Αθήναι, σ.162-219, 4ο, εικ. 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16482. Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, τόμος 9 - Νο 2, 1970 [από τα περιεχόμενα: Σταυράκης, Γ. κ.ά., Ελκυστικά διά τον δάκον της ελαίας] , σ.92-194, 8ο, εικ. 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16230. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος Γ' - τεύχος Θ' (Ιανουάριος-Μάρτιος 1949) έως τεύχος ΙΑ' (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1949). Συνολικά 4 τεύχη. Περιέχονται κείμενα των Γ. Θέμελη, Β. Καλογερά, Βασ. Δεδούση, Ι. Ξυροτύρη κ. ά. 22 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16295. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος ΙΓ' - τεύχος ΜΘ' (Ιανουάριος-Μάρτιος 1959) έως τεύχος ΝΒ' (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1959). Συνολικά 4 τεύχη. Περιέχονται κείμενα των Β. Καλογερά, Σαρ. Παυλέα, Βασ. Τατάκη κ. ά. 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16298. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος ΙΔ' - τεύχος ΝΓ' (Ιανουάριος-Μάρτιος 1960) έως τεύχος ΝΣΤ' (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1960). Συνολικά 4 τεύχη. Περιέχονται κείμενα των Σαρ. Παυλέα, Ιω. Ξηροτύρη κ. ά. 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 22250. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος ΙΒ' - τεύχος ΜΕ', Ιανουάριος-Μάρτιος 1958 έως τεύχος ΜΗ', Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1958. Συνολικά 4 τεύχη, σ.228. Περιέχονται κείμενα των Γ. Θέμελη, Σαρ. Παυλέα, Ιω. Ξυροτύρη, Αγγέλας Δούμπαλη, Βασ. Τατάκη κ. ά. 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 35542. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. [Χρόνος Α'] - Τεύχος Α'-Β', Ιανουάριος - Ιούνιος 1947, σ.80, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων - αποκομμένα ελάχιστα τμήματα στις κάτω δεξιές γωνίες των εξωφύλλων [από τα περιεχόμενα: Γ. Θέμελης, Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών (συνεχίζεται και στα δύο επόμενα τεύχη) * Πολ. Ν. Ρέγκος, Το παιδικό σχέδιο (και) Καλλιτεχνική ζωή], τεύχος Γ' [Β. Καλογεράς, Τα Αρχαία Ελληνικά στις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου * Α. Καΐρης, Η διδασκαλία των Βιολογικών μαθημάτων (συνεχίζεται και στο επόμενο τεύχος)], τεύχος Δ' [Αγγ. Δούμπαλης, Πωε εργάζεται η Α' Τάξη του Δημοτικού * Δημ. Τσέλος, Η εργασία του μαθητού στο σπίτι]. Τελικά ένα διπλό και δύο μονά τεύχη, πλήρες 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37416. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. [Χρόνος Α'], τεύχος Γ', Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1947, σ.82-136. Από τα περιεχόμενα: Γ. Θέμελης, Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών * Β. Καλογεράς, Τα Αρχαία Ελληνικά στις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37417. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος Β', τεύχος Ε', Ιανουάριος - Μάρτιος 1948, σ.56. Από τα περιεχόμενα: Γ. Θέμελης, Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών (IV) * Β. Καλογεράς, Η διδασκαλία του Συντακτικού * Θ. Ν. Καστανάς, Προβλήματα του θεολόγου 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37418. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος Γ', τεύχος Ι', Απρίλιος - Ιούνιος 1949, σ.65-116. Από τα περιεχόμενα: Βασ. Δεδούσης, Μορφωτικές αρχές στον Αριστοτέλη * Β. Καλογεράς, Το πρόβλημα του Συντακτικού * Θ. Ν. Καστανάς, Η σχολική θρησκευτική ζωή 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37419. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος Γ', τεύχος ΙΑ', Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1949, σ.117-172. Από τα περιεχόμενα: Γ. Θέμελης, Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών (VIII). Το πρόβλημα της ερμηνείας: Καισαρίων (Κ. Π. Καβάφη) * Β. Καλογεράς, Οι εξωσχολικές ασχολίες των παιδιών * Θ. Ν. Καστανάς, Η σχολική θρησκευτική ζωή 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37420. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος Γ', τεύχος ΙΒ', Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1949, σ.174-228. Από τα περιεχόμενα: Β. Νεράτζης, Υποθέσεις και θεωρίαι. Φύση του φωτός * Αγγέλα Δούμπαλη, Ανάμεσα στα παιδιά της Α΄ Δημοτικού 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37421. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος Θ', τεύχος ΛΓ', Ιανουάριος - Μάρτιος 1955, σ.60 και τεύχος ΛΕ', Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1955. σ.125-184. Συνολικά δύο τεύχη 6 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37422. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος Ι', τεύχος ΛΗ', Απρίλιος - Ιούνιος 1956, σ.57-122 [Σαρ. Παυλέας, "Στο καλοΐσκιωτο χωριό" (ποίημα Κωστή Παλαμά). Ανάλυση * τεύχος ΛΘ', Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1956, σ. σ.125-182 [Σαρ. Παυλέας, Μεταμορφώσεις (ποίημα Γ. Βιζυηνού) ανάλυση] * τεύχος Μ', Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1956, σ.183-253 [Ιω. Γ. Αμπατζίδης, Ναυτικοί αγώνες στη Σικελία (από το Ε' βιβλίο της Αινειάδας)]. Συνολικά 3 τεύχη 9 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37423. ΧΡΟΝΙΚΑ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρίμηνη έκδοση. Χρόνος ΙΑ', τεύχος ΜΑ', Ιανουάριοπς - Μάρτιος 1957, σ.64 [Γ. Θέμελης, η ποίηση του Σολωμού ως ενέργεια] * τεύχος ΜΒ', Απρίλιος - Ιούνιος 1957, σ.65-120 [Σαρ. Παυλέας, Δύο μαθήματα Νέων Ελληνικών] * τεύχος ΜΓ', Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1957, σ.121-180 [[Ιω. Γ. Αμπατζίδης, Οβιδίου Νιόβη] * τεύχος ΜΔ', Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1957, σ.181-244 [Ιω. Ν. Ξυροτύρης, Τα αίτια του παραστρατήματος των παιδιών και των εφήβων ]. Συνολικά 4 τεύχη, πλήρες 16 €
< Προηγούμενο   1... 131 132 [133] 134 135 ...137   Επόμενο >