(Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια)

2.867 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23389. Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών. Έτος 1934: Τόμος 9ος, τεύχος 4ον, Απρίλιος, σ.95-154. Από τα περιεχόμενα - Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκών: Em. Emmanuel, Über den Chiosterpentine * Κ. Νεύρος - Δ. Ζαρκάδας, Αποτελέσματα τριετών πειραμάτων καλλιεργείας ορύζης εν Μεσσήνη * Jean Théophanidis, Sur l' instrument en cuivre dont des fragments se trouvent au Musée Archéologique d' Athènes et qui fut retiré du fond de la mer d' Anticythère en 1902 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23392. Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών. Έτος 1934: Τόμος 9ος, τεύχος 8ον, Νοέμβριος, σ.257-312. Από τα περιεχόμενα - Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκών: Κ. Ράλλης, Περί του εκκλησιαστικού αξιώματος του Λαμπαδαρίου * G. Sotiriadis, Marathoniaca II. A vaulted Mycenean tomb at Marathon * Ι. Παπαδόπουλος, Αι εν τοις χειρογράφοις του Φραντζή σημειώσεις του Παχωμίου * Δ. Μπαλάνος, Το σχέδιον του αστικού κώδικος ως προς τα εκ της συγγενείας κωλύματα του γάμου 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23393. Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών. Έτος 1934: Τόμος 9ος, τεύχος 9ον, Δεκέμβριος, σ.313-356. Από τα περιεχόμενα - Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκών: Κ. Ράλλης, Περί του εκκλησιαστικού αξιώματος του σκευοφύλακος * S. Dontas - G. Cosmetatos - A. Kotsaftis, Modifications morphologiques de la retine de la grenouille adaptée à la lumière et à l' obscurité * G. Sotiriadis, Marathoniaca III. The Necropolis of the ancient town of Marathon 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39106. Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά του έτους 1926 [τόμος 1ος], εν Αθήναις, σ.322 [μαζί δεμένο] Πρακτικά του έτους 1927 - Τόμος 2ος, σ.572, εξαιρετικό δέσιμο εποχής, σικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Από τα περιεχόμενα: Οργανισμός της Ακαδημίας Αθηνών * Κωνστ. Κτενάς, Οι χαρακτήρες της εκρήξεως του ηφαιστείου των Καμένων [Σαντορίνης] * Δημήτριος Π. Παππούλιας, Ελληνικών εθίμων περισυλλογή * Α. Μ. Ανδρεάδης, Ο Ηρόδοτος και η φορολογική οργάνωσις του Περσικού κράτους * Γ. Σωτηρίου, Παρατηρήσεις εις νεωτέρας θεωρίας περί της βυζαντινής ζωγραφικής κατά τους χρόνους των Παλαιολόγων * Γ. Ν. Χατζιδάκις, Μικρά συμβολή εις την ιστορίαν της ελληνικής γλώσσης * Δ. Αιγινίτης, Αι ανομβρίαι και τα αναγκαία έργα υδρεύσεως και αρδεύσεως εν Ελλάδι * Κωνστ. Κτενάς, Το ηφαίστειον των Θηβών της Θεσσαλίας * Δ. Αιγινίτης, Η μεταρρύθμισις του ημερολογίου εις την Κοινωνίαν των Εθνών * Εμ. Εμμανουήλ, Τα ύδατα του Λουτρακίου * Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, Η αφιλοκέρδεια του Νικηταρά * Θεόφιλος Βορέας, Ζητήματα ομηρικής ψυχολογίας. Τρίζουσαι ψυχαί * Θεόφιλος Βορέας, Πυθαγόρεια σύμβολα. Η ρήτρα "κυάμων απέχεσθαι" * Ιωάννης Καλιτσουνάκις, Η παρά Πλάτωνι μνεία του Ορφέως * Αντ. Δ. Κεραμόπουλλος, Η Μινωϊκή - Μυκηναϊκή θρησκεία και η επιβίωσις αυτής εν τη ελληνική θρησκεία 50 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 40707. Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά του έτους 1926 [τόμος 1ος]. Από τα περιεχόμενα: Οργανισμός της Ακαδημίας Αθηνών * Κωνστ. Κτενάς, Οι χαρακτήρες της εκρήξεως του ηφαιστείου των Καμένων [Σαντορίνης] * Δημήτριος Π. Παππούλιας, Ελληνικών εθίμων περισυλλογή * Α. Μ. Ανδρεάδης, Ο Ηρόδοτος και η φορολογική οργάνωσις του Περσικού κράτους * Γ. Σωτηρίου, Παρατηρήσεις εις νεωτέρας θεωρίας περί της βυζαντινής ζωγραφικής κατά τους χρόνους των Παλαιολόγων * Γ. Ν. Χατζιδάκις, Μικρά συμβολή εις την ιστορίαν της ελληνικής γλώσσης, εν Αθήναις, 1926, σ.322, 8ο, δεμένο 35 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 36043. ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ [ΚΑΣΤΟΡΙΑ], δεκαπενθήμερον δελτίον Λειτουργών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως περιφερειών Καστορίας-Νεστορίου. Έτος 1ον (1948), αριθ. φύλ.1, 1 Ιανουαρίου 1948, σ.8. Από τα περιεχόμενα: Αι επιδιώξεις μας [κύριο άρθρο] * Ν. Κ. Μπέντας, Τα κάλαντα στη Σιάτιστα * Κόνιτσα: νέαι Θερμοπύλαι, νέα Πίνδος * Εθνική δράσις κοινωφελών οργανώσεων 8 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37002. ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ [ΚΑΣΤΟΡΙΑ], δεκαπενθήμερον δελτίον Λειτουργών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Περιφερείας Καστορίας. Έτος 3ον, αριθ. φύλλου 52, 27 Μαρτίου 1950, σ.8. Από τα περιεχόμενα: Κ. Μπέντας, Κωσταράζι, το Ελληνικώτατον και ηρωϊκώτατον χωρίον της περιφερείας Καστορίας ...Η χρυσή του αντίστασις κατά την τριπλή κατοχήν 1941 - 1945 και ο νέος οικισμός του ...με το ευοίωνον μέλλον του 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 19178. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, αριθμός φύλλου 7842, 15 Νοεμβρίου 1952 [στην πρώτη σελίδα: "Ο Στρατάρχης απεθεώθη χθές στον Πειραιά..." και μεγάλο πορτραίτο του Παπάγου], σ.6 7 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 19249. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, αριθμός φύλλου 7852, 26 Νοεμβρίου 1952 [στην πρώτη σελίδα: Συνελήφθη ο Πλουμπίδης, φωτογραφίες], σ.6 7 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 34193. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, η αρχαιοτέρα Ελληνική εφημερίς, Αθήναι. Αριθμός φύλλου 6901, 11 Οκτωβρίου 1949, σ.6. Από τα περιεχόμενα: Η είσοδος του ΚΚΕ εις την νομιμότητα - Προετοιμασία δια τον τέταρτον γύρον * Τα ονόματα ετέρων 267 απολυομένων εκ της Μακρονήσου 6 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 33189. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, η αρχαιοτέρα Ελληνική εφημερίς, Αθήναι. Αριθμός φύλλου 8062, 2 Αυγούστου 1953, σ.6. Στην πρώτη σελίδα: Ο κ. Παπάγος τονίζει ότι αι πολεμικαί δαπάναι της Ελλάδος...αποτελούν βαρύτατον φορτίον δια την εθνικήν οικονομίαν * Αύριον η απόφασις δια τον Πλουμπίδην 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 25968. ΑΚΤΙΝΕΣ, όργανον της "Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων", Αθήναι. Έτος ΙΗ', τεύχος 156, Ιανουάριος 1955, έως τεύχος 166, Δεκέμβριος 1955. Συνολικά ένα διπλό και 10 μονά τεύχη 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 30226. ΑΚΤΙΝΕΣ, όργανον της "Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων", Αθήναι. Έτος ΙΗ' 1955, τεύχος 156, Ιανουάριος 1955, έως τεύχος 166, Δεκέμβριος 1955, σ.528, δεμένο 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32988. ΑΚΤΙΝΕΣ, όργανον της "Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων", Αθήναι. Έτος ΙΒ', τεύχος 88, Ιανουάριος 1949, έως τεύχος 99, Δεκέμβριος 1949, σ.592, δεμένα χωρίς τα εξώφυλλα σε ένα σώμα. Από τα περιεχόμενα: Θ. Ξύδης, Η ποίηση Ρωμανού του Μελωδού στα Χριστούγεννα και στα Θεοφάνεια * Αντ.Ζαχαρόπουλος, Από το έργο του T. S. Eliot * Μαρ. Γερουλάνος, Το θρησκευτικόν συναίσθημα ως βιολογικόν γεγονός * Θ. Ξύδης, Κανόνες Δεσποτικών εορτών Κοσμά του Μαϊουμά (σε συνέχειες) * Τίμων Παρμενάς, Καινούργιοι πρόσφυγες, καλές φωτογραφίες * Ι. Κασσιανός, Τα Κατηχητικά Σχολεία εις τον αγώνα του Έθνους * Τίμων Παρμενάς, Τα ορφανεμένα Ελληνόπουλα * [ποίηση: Ν. Τουτουντζάκης, Φοίβος Δέλφης, Ιωσήφ Κυπριανός κ.ά.] * T. S. Eliot, Ένα τραγούδι για τον Συμεών (ποίημα) 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 38439. ΑΚΤΙΝΕΣ, όργανον της "Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων", Αθήναι. Έτος Ζ', αριθ. τεύχους 40, Ιανουάριος 1944 [αφιέρωμα στη γυναίκα] έως αριθ. [τεύχους] 45, Νοέμβριος 1944. Συνολικά 6 τεύχη, σ.284 + σ.ΙΙΙ Περιεχόμενα εβδόμου τόμου, δεμένα σε ένα σώμα [βιομηχανική βιβλιοδεσία], πλήρες έτος 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 30735. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, τρίμηνη έκδοση ενημέρωσης, συζήτησης και συμπαράστασης στους αγώνες των λαών της ανατολικής Ευρώπης, Αθήνα. Νο 2 - 3, Φθινόπωρο 1982, σ.144. Από τα περιεχόμενα: Πολωνία: Χρονικό της αντίστασης * Γυναίκες στη Ρωσία: καταπίεση και φεμινισμός * Ρουμανία: στα πρόθυρα της χρεωκοπίας * Αν Γερμανία: το κίνημα ειρήνης 8 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29406. Αλμανά Δημητράκου του έτους 1937. Από τα περιεχόμενα: Τι πρέπει να γνωρίζη κάθε πολίτης * Κωστής Χαριτάκης, Ώσπου να φθάση ο γιατρός * Τι πρέπει να έχη κάθε σπίτι * Φόροι * Ελαιουργία * Ο Ζωδιακός Κύκλος, εν Αθήναις, σ.112+31 19 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 22055. ΑΛΦΕΙΟΣ, περιοδικό για τις καλές τέχνες, Πύργος. Διπλό τεύχος 12-13, Καλοκαίρι 1997 και Ένθετο: Αφιέρωμα στον Αντώνη Φωστιέρη - Ποίηση: Ένας στεντόρειος ψίθυρος [στο διπλό τεύχος: Χάρολντ Πίντερ, Το Πάρτυ - Παύλος Μάτεσις, Για ώρα ανάγκης - Μαρινέλλα Κατσιλιέρη, Η εξουσία επί σκηνής. Εργοδοτικές συμπεριφορές των πρώτων βιομηχάνων του Πύργου στις αρχές του 20ου αιώνα - Ελένη Ψυχογιού, Οι δικοί μας άγνωστοι. Ακολουθώντας το δρόμο του κοπαδιού από τα χειμαδιά της Βουπρασίας στην Πίνδο κ.ά.], σ.155+48 8 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39392. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, Αθήναι, 1970. Ι. Θέματα - 1970, φφ.22 πολυγραφημένα πιασμένα με συρραπτικό. Από τα περιεχόμενα: Αι εξελίξεις εις τον Τομέα Ελέγχου των Εξοπλισμών * Επετεύχθησαν οι Σημαντικώτεροι Σκοποί του Νοτίου Βιετνάμ δια το 1970 * Η Διαστημική Δραστηριότης των ΗΠΑ κατά το 1970 9 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 28674. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, Αθήναι. Τρίτη, 19η Δεκεμβρίου 1950, σ.10 πολυγραφημένες πιασμένες με συρραπτικό. Από τα περιεχόμενα: Ο Στρατηγός Ντουάϊτ Αϊνζεχάουερ Ανώτατος Αρχηγός των Συμμαχικών Δυνάμεων εν Ευρώπη * Παρατείνεται η προθεσμία διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μεταξύ ΟΗΕ και καθεστώτος του Πεκίνου προς επίτευξιν συμφωνίας καταπαύσεως του πυρός 6 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 ...144   Επόμενο >