(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

287 εγγραφές [261 - 280] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06242. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ι. Κ., Μακάριος, Θεόδωρος και Νικηφόρος οι Μελισσηνοί (Μελισσουργοί) (16ος - 17ος αι.), Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1966, σ. 260 + 7 πίν., 8ο 24 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 26362. ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Τα κατά Οικονόμου. Βίος Έργα - Πολιτεία του Κωνσταντίνου Οικονόμου. Ανατύπωση. Επιμέλεια: Γιάννης Αδάμου, Τσαριτσάνη, 1994, σ.36, 8ο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 19571. ΧΑΤΖΗΣ, ΔΗΜ., Οι Μακεδόνες εις το ολοκαύτωμα των Ψαρών (διάλεξις), Αθήναι, "Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης", 1978, σ.30, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 13211. ΧΑΤΖΗΣ, ΔΗΜ., Οι Μακεδόνες εις το ολοκαύτωμα των Ψαρών (Διάλεξις), Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη, 1980, σ.30, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39286. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εμμανουήλ Ιω. Ζάχος (1860 - 1924) - Ένας Βεροιώτης εκπαιδευτικός κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Πρόλογος Στεφάνου Εμμ. Ζάχου, έκδοση δεύτερη με παράρτημα - με νέα στοιχεία, Θεσσαλονίκη, 1984, σ.37+σ.8 πίνακες [μαζί] ΖΑΧΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Εμμανουήλ Ιω. Ζάχος (1860-1924), εθνοδιδάσκαλος μακεδονομάχος, παράρτημα με νέα στοιχεία, Θεσσαλονίκη, 1984, σ.45, εικόνες , 8ο, με αφιέρωση του Στ. Ζάχου 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 32735. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Ο παλμός μιας διαθήκης - Η διαθήκη Ευαγγέλη Ζάππα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1971, σ.199-205 3 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39582. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, Η επανάσταση του 1821 και η ευρωπαϊκή τέχνη. Λόγος πανηγυρικός...Προτάσσεται εισήγησις του Πρυτάνεως Σ. Γ. Καψωμένου, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1969, σ.31+6φφ. εικόνες 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39434. Χρονικά της Λαπήθου, εξαμηνιαία περιοδική έκδοσις της Κοινότητος Λαπήθου Κύπρου. Τόμος Ι, ii, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1970 [Μάρτιος 1971], σ.[83-273]+σ.9 διαφημίσεις, εικόνες, άκοπο. Αφιέρωμα εις την Εθνικήν Παλιγγενεσίαν 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06521. ARNAKIS, GEORGE - DEMETRACOPOULOU, EURYDICE, Americans in the Greek Revolution, I. George Jarvis: his journal and related documents edited with introduction, prologues, sequel and notes by G. Arnakis with the collaboration of E. Demetracopoulou, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1965, σ. ΧΧΧΙΙ+282, 8o 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 20588. CAMARIANO-CIORAN, ARIADNA, Les Academies Princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1974, p.730+LXXIII planches, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35070. DELAVIGNE, CASIMIR, Nouvelles Messéniennes [Ποίηση - Φωτομηχανική ανατύπωση από την Α' έκδοση του 1822], cinqième édition, [Αθήνα], 1974, σ.44, 8ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06328. FÜVΕS, ÖDÖΝ, Οι Έλληνες της Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1965, σ.38+χάρτης, 8ο, εικόνες 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39423. FLEMING, D. C., John Capodistrias and the Conference of London 1828-1831, Thessaloniki, "Institute fon Balkan Studies", 1970, p.xi+ 398, 8o 32 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 25212. Institute for Balkan Studies, Les relations Gréco - Russes pendant la domination Turque et la guerre d' Indépendance Grecque. Premier Collloque organisé par l' Institute d' Études Balkaniques et l' Institute d' Études Slaves et Balkaniques de l' Académie des Sciences de l' U.R.S.S. Από τα περιεχόμενα: Ath. Angelopoulos, The Greek-Russian cultural relations based on the patriarchal acta edited by K. Delikanis (period XVII-XVIIIth centuries) * I. S. Dostian, L' attitude de la société russe face au mouvement de la libération national grec * G. L. Arš, Capodistria et la gouvernement russe (1826-1827) * V. N. Vinogradov, Les discussions sur la Grèce à Londres durant la guerre de 1828 -1829 , Thessaloniki, 1983, p.169, 4o 19 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 19471. KOUMOULIDES, JOHN, Cyprus and the war of Greek Independence 1821-1829, Athens, "National Centre of Social Researche", 1971, p.134, 8o 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39853. ODORICO, PAOLO με τη συνεργασία των ΑΣΔΡΑΧΑ, Σ. * ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Τ. * ΚΩΣΤΗ, Κ. * ΠΕΤΜΕΖΑ, Σ., Αναμνήσεις και συμβουλές του Συναδινού, ιερέα Σερρών στη Μακεδονία (17ος αιώνας), χ.τ., Association "Pierre Belon", 1996, p.597+ χάρτες, 8ο 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06500. PANTAZOPOULOS, N. J., Church and Law in the Balkan peninsula during the ottoman rule, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1967, p.121, 4o 22 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36497. PAPADRIANOS, IOANNIS, An epitaph of the Spirtas family in the Yugoslav town of Zemun. Offprint frpm Balkan Studies 16/2, Thessaloniki, 1975, p.[23-25] + Fig. 4 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36495. PAPADRIANOS, IOANNIS, The Greek teacher Georgios Auxentiadis at the town of Zemunh (1793-1802). Offprint from Balkan Studies 19/2, Thessaloniki, 1978, p.359-371, με αφιέρωση 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06502. PUAUX, R., Le Tombeau de Lord Byron, Paris, 1924, p. 88, 8o, εξαιρετικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου, άκοπο με ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και φθορές στην ράχη, αριθμημένη έκδοσις 550 αντιτύπων 60 €
< Προηγούμενο   1... 11 12 13 [14] 15   Επόμενο >