(Ιστορικά - Βυζάντιο)

138 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39096. Σύλλαβος βυζαντινών μελετών και κειμένων. Από τα περιεχόμενα: Μέρος πρώτον: Σύντομος εισαγωγή εις την ιστορίαν και τα γράμματα του Βυζαντίου [σ.1-110] * Μέρος δεύτερον: Γενικαί μελέται και κείμενα [σ.111-238] * Μέρος τρίτον: Ο χρυσούς αιών της Βυζαντινής γραμματείας (527-638) [σ.239-298] - Α' - Ιστορικοί - Χρονογράφοι - Επίγραμμα ** Β' - Ρωμανός - Συνέκδημος - Κλίμαξ - Λειμωνάρια * Μέρος τέταρτον: Από της μεγάλης σιγής εις τον Φώτιον και τους εστεμμένους ποιητάς [σ.299-336] * Μέρος πέμπτον: Φραγκοκρατία και παλαιολόγειοι χρόνοι (1150-1461) [σ.337-488] * Μέρος έκτον: Ιωσήφ Βρυέννιος (489-612) [σ.489-612] * Μέρος έβδομον: Οι ιστορικοί της αλώσεως [σ.613-751], εν Αθήναις, 1961, σ.781, 8ο, με αφιέρωση, άκοπο 45 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38790. ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ρόλος του Βυζαντινού αυτοκράτορα και η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στη διαμόρφωση του Αυτοκεφάλου των Σλαβικών Εκκλησιών. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1992, σ.539-564 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06079. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η Εξάβιβλος του Αρμενοπούλου και η Νομική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1960, σ. 38, 8ο, υπογραμμίσεις με μολύβι 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 17738. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Ανατολή και Δύση στο κανονικό έργο του Ματθαίου Βλάσταρη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.384-394 2 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06167. ΤΣΑΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η εν τω κώδ. Vat. Gr. 704 πραγματεία κατά του Πατριάρχου Ιωάννου Καλέκα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1973, σ. 222-251, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36482. ΤΣΑΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Η αυθεντικότητα του Χρονικού του Ιωάννου Καμενιάτη. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, 1988, σ.43-58 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27065. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Έλληνες και Φράγκοι στην Κύπρο και στη Ρόδο κατά τον όψιμο μεσαίωνα. Συγκριτικό σχεδίασμα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.187-204 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 20550. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΕΥΔ., Χριστοφόρου Ζωναρά: Ι. Λόγος παραινετικός εις τον υιόν αυτού κυρόν Δημήτριον ΙΙ. Επιστολές. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1981, σ.387-407, 8ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22480. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΕΥΔΟΞΟΣ - ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ιωάννου Καμινιάτου. Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης. Πίνακας Λέξεων, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1991, σ.117, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 15 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38281. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Οι λόγιοι του Δεσποτάτου της Ηπείρου [Διάλεξις], Ιωάννινα, "Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών", 1960, σ.19 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27061. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΕΒΑΣΤΟΣ, Μία συλλογή επιστολών της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.95-155 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 26403. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της Βεροίας, της πόλεως και της περιοχής. Τόμος δεύτερος: Βυζαντινοί χρόνοι, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.η'+246+ εικόνες, 4ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη με επιμέλεια του Ντίνου Χριστιανόπουλου 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24346. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Βυζαντινή ιστορία. Α'. 324 - 610, Αθήναι, 1975, σ.400, 8ο 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23226. ANASTASIOU, IOANNIS, Conceptions concerning the Emperors in the Vitae of St. Constantine - Cyril and Methodius. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ , Θεσσαλονίκη, 1971, σ.14 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39435. ATSALOS, BASILE, La terminologie du livre-manuscrit a l'époque byzantine. Première partie: Terme désignant le livre-manuscrit et l' écriture, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1971, σ.290, 8ο 28 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22455. BARKER, JOHN, The problem of appanages in Byzantium during the Palaiologan period. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, 1971, σ.105-122 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23228. BARKER, JOHN, The problem of Appanages in Byzantium during the Palaiologan period. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.105-122 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23224. BEŠEVLIEV, VESSELIN, Die Kaiseridde bei den Protobulgaren. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.83-92 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 37497. BRÉHIER, LOUIS, La civilisation Byzantine. Avec 24 planches et 1 carte hors texte , Paris, "édition Albin Michel", 1950, p.XXV+627, 8ο, δεμένο 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28500. CHARANIS, P., Observations on the Demography of the Byzantine Empire, Oxford, 1966, p.19, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 5 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7   Επόμενο >