(Ιστορικά - Βυζάντιο)

146 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28721. [Έκδοσις Στρατιωτικής Υπηρεσίας], Ιστορικά θέματα - Διάλεξις 8η: Βυζάντιον, σ.6 [μαζί] Διάλεξις 9η: Σπουδαιότεροι αυτοκράτορες και τα έργα των, σ.7 [μαζί] Διάλεξις 10η: Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως, σ.5 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28173. Έκδοσις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Πεπραγμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953). Εκδιδόμενα επιμελεία Στ. Κυριακίδου, Α. Ξυγγοπούλου και Π. Ζέππου. Τόμος Γ': Ανακοινώσεις: Ε' Λαογραφία - ΣΤ' Φιλολογία βυζαντινή - Ζ' Φιλολογία μεταβυζαντινή. Από τα περιεχόμενα: Στίλπων Κυριακίδης, Τα κόκκινα αβγά του Πάσχα * Κ. Ρωμαίος, Δημοτικά τραγούδια και αρχαία ελληνική τέχνη * Sophie Antoniadis, Étude stylistique sur les lettres de Nicolaos Mysticos * Δημοκρατία Ηλιάδου, Ο Άγιος Δημήτριος και οι Σλάβοι * S. Salaville, Quelques précisions pour la biographie de Nicolas Cabasilas * Σ. Γ. Καψωμένος, Η μαρτυρία του λεξιλογίου για την επιβίωση του ελληνισμού στη Μεσημβρινή Ιταλία, Αθήναι, 1958, σ.350, δεμένο, παιδικό σχέδιο με στυλό στο πρώτο παράφυλλο - γραμμές με στυλό στο τελευταίο παράφυλλο 23 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39036. ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, Δ., Το κάστρο της Χρυσής και το Θέμα των Μογλενών. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.[325-342] - σ.2 πίνακες, μεγάλο σχήμα, σχήματα 8 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06168. ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Νικήτα Σεΐδου λόγος κατά Ευστρατίου Νικαίας, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1976, σ. 89, 8ο 15 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06184. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Κατεπανίκια της Μακεδονίας. Συμβολή εις την διοικητικήν ιστορίαν και γεωγραφίαν της Μακεδονίας κατά τους μετά την Φραγκοκρατίαν χρόνους, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1954, σ.99+χάρτες, 8ο, άκοπο, στο εξώφυλλο είναι γραμμένο με στυλό όνομα τοποθεσίας 16 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06126. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μια διαθήκη και μια δίκη βυζαντινή. Ανέκδοτα Βατοπεδινά έγγραφα του ΙΔ' αιώνος περί της μονής Προδρόμου Βεροίας, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1962, σ.96, 8ο, άκοπο 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06200. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε., Βυζαντινή διπλωματική. Α'. Αυτοκρατορικά έγγραφα, β' ελληνική έκδοσις, Θεσσαλονίκη, "Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών", 1972, σ. 379 + 85 εικόνες, 8ο, στην σελίδα ψευδοτίτλου είναι γραμμένος με στυλό πενταψήφιος αριθμός 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28345. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε., Πηγαί της βυζαντινής ιστορίας, Θεσσαλονίκη, "Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών", 1970, σ.495, 8ο, δεμένο 45 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06152. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε., Συμβολή στο ζήτημα της επιμελητειακής οργανώσεως του Βυζαντινού στρατού. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1985, σ.276-287, 8ο 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24667. [ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε.], Βυζαντινή Διπλωματική. Α. Τα αυτοκρατορικά έγγραφα. Ελληνική έκδοσις υπό Ι. Ε. Καραγιαννοπούλου. Β' Ελληνική έκδοσις [της εκδόσεως: Byzantinische Urkundenlehre von F. Dölger und J. Karayannopulos, 1968], Θεσσαλονίκη, "Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών", 1972, σ.379 + 21φφ. εικόνες, 8ο 35 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06081. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Βυζάντιον - Βυζαντινός πολιτισμός. Ανάτυπον, σ. 7, με αφιέρωση 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06122. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Συμβολή στο πρόβλημα της προσδέσεως του αγροτικού πληθυσμού στη γη κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ. 964-970, 8ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06118. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η θεωρία του Α.Ρiganiol για την iugatio-capitatio και οι νεώτερες αντιλήψεις για την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών στο Βυζάντιο. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1960, σ.20-46 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28609. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Χάρται μέσης Βυζαντινής περιόδου (565 - 1081) [κείμενα - χάρτες], Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 1976, [σ.124], διαστάσεις 34Χ24 28 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28608. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Χάρται πρωΐμου Βυζαντινής περιόδου (324 - 565) [κείμενα - χάρτες], Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 1978, [σ.103], διαστάσεις 34Χ24, τα τελευταία 4 φύλλα είναι δεμένα "ανάποδα" 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06144. ΚΑΡΑΤΖΑΣ, ΣΤΑΜ., Ήταν φιλοπόλεμοι ή απόλεμοι οι βυζαντινοί Πελοποννήσιοι; Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1978, σ.126-138, 8ο 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27062. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, <Ιωσήφ Βρυεννίου>, Τα Πρακτικά της Συνόδου της Κύπρου (1406). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 2000, σ.21-56 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 30518. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, «Παίδες του Μυροβλήτου»: Παρατηρήσεις σ' ένα χωρίο από την «Άλωση» του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης...Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.99-110 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 30158. ΚΟΙΜΙΣΟΓΛΟΥ, ΣΥΜΕΩΝ, Ρωμανός Δ' Διογένης. Η τελευταία αναλαμπή της βυζαντινής αυτοκρατορίας, Θεσσαλονίκη, 2000, σ.190, 8ο, με αφιέρωση 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24822. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου, Δ' έκδοση, Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1974(;), σ.595, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 24 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...8   Επόμενο >