(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

518 εγγραφές [141 - 160] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 20492. ΘΗΒΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας. Ανατύπωση, Θεσσαλονίκη, "Νέα Πορεία", 1983, σ.14 3 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29132. Θράκη - Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της. Επιστημονική επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης. Από τα περιεχόμενα: Μ. Γ. Βαρβούνης, Παραδοσιακός πολιτισμός της Θράκης. Εισαγωγικές παρατηρήσεις * Στ. Ν. Κεκρίδης, Η Θράκη από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα: Σύνοψη ιστορικής διαδρομής * Θεοφ. Μαλκίδης, Παραδοσιακός πολιτισμός και κοινωνική δομή της ελληνικής Θράκης στις δεκαετίες του 1929 και του 1960 * Β. Σερμπεζής, Η μουσική και χορευτική παράδοση της Θράκης * Ν. Θ. Κόκκας, Η προφορική παράδοση των Πομάκων της Ροδόπης * Μ. Γ. Σέργης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Θράκη (1923-1930). «Σκηνές» από την εγκατάσταση των Ποντίων στο Θρυλόριο Κομοτηνής, Αθήνα, "Αλήθεια", 2006, σ.355, 4ο, φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05555. ΘΩΜΑΪΔΗΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ, Διερεύνησις των θεσμών κοινωνικής προστασίας από της αρχαιότητος μέχρι και της επαναστάσεως του εικοσιένα εις τον ελληνικόν χώρον. Συμβολή εις την ιστορικήν θεμελίωσιν των πηγών της συγχρόνου κοινωνικής πολιτικής, Αθήναι, 1973, σ.229, 4ο 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36782. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 1928 - 2003, 75 χρονη διαδρομή στην ιστορία της πόλης μας. Επιμέλεια: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης - Αστέριος Δεληγιάννης - Νικόλαος Ντόμπρος. Από τα περιεχόμενα: Χρήστος Παπανικολάου, Οι υγειονομικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας * Νικόλαος Καπανίδης, Τα νοσηλευτικά Ιδρύματα και οι ιατροί της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ου αιώνα * Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 1928 - 2003 [του ιδίου] Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων [του ιδίου] Μέλη της Ι.Ε.Θ. με διακεκριμένη προσφορά [του ιδίου] Επιστημονικές συνεδρίες [του ιδίου] Επιστημονικά Συνέδρια , Θεσσαλονίκη, 2003, σ.657, διαστάσεις 26Χ26, φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα, μικρό "χτύπημα" στην κάτω γωνία 32 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 18813. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Ιστορία του "Μακεδονικού" 'Εθνους, Σκόπια 1969. Βιβλίον Πρώτον - Μέρος Β', επιμέλεια Ιωάννου Παπαδριανού, μετάφρασις Σωτηρίου Μυστακίδου [πολυγραφημένο - τμήμα από το τρίτομο έργο το οποίον εξέδωσε το Ινστιτούτον Εθνικής Ιστορίας των Σκοπίων. Περιλαμβάνει τα μέρη: Μέρος τρίτον - Η Μακεδονία κατά την εποχήν του ανεπτυγμένου φεουδαλισμού, μέρος τέταρτον - Η Τουρκική κυριαρχία εις την Μακεδονίαν (15 - 18 αιών)] , Θεσσαλονίκη, 1977, σ.212-421, μεγάλο σχήμα 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05867. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων από τα μέσα του ΙΕ' έως τα μέσα του ΙΘ' αιώνα - Α' Ελληνοβουλγαρικό συμπόσιο: Πρακτικά. Από τα περιεχόμενα: Alexandre Ničev, Les fables d' Esope et les proverbes bulgares * N. C. Moutsopoulos, Problème de Typologie et Morphologie dans l' ètude de l' origine de l' habitation populaire balkanique * Stojanka Bojadžieva, Bulgarisch-griechische Balladenparallelen * Despina Loukidou-Mavridou - I. Papadrianos, Dimitrios Darvaris: sa contribution à l' évolution littéraire hellénique , Θεσσαλονίκη, 1980, σ.316+19φφ. εικόνες, 8ο 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19704. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Βαρταλαμίδι [θήκη] με κείμενα για τον πολιτισμό [και την ιστορία] της Ξάνθης, τόμος Α', τόμος Β', Ξάνθη, "Δήμος Ξάνθης", 1994, σ.1078+σ.XXI φωτογραφίες από την Ξάνθη, 4ο 50 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 20948. ΚΑΖΙΑΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αθήνα - Ρώμη βίοι παράλληλοι. Τόμος Α' Αθήνα, Θεσσαλονίκη, "Ερωδιός", 2006, σ.595, 4ο, εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30230. ΚΑΪΜΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο ναός του Σολομώντα. Ιστορία - Θεολογία, Θεσσαλονίκη, 1990, σ.101, 8ο, εικόνες 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 37917. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορικαί σελίδες Τήνου. Φραγκοκρατία - Βενετοκρατία - Τουρκοκρατία 1207 - 1821, εν Αθήναις, "Ιωάνν. Δ. Κολλάρος & Σια", 1930, σ.224, 8ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου, δεμένο 85 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38399. ΚΑΚΟΥΤΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ, Μπόντια ή Μάλθη [Μεσσηνίας]. Μύθος - θρύλος - ιστορία, Αθήνα, 1981, σ.76, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες 12 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 27408. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, Πρακτικά Δημογεροντίας Ξάνθης 1892 - 1912. Κώδιξ Α', Ξάνθη, "Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου", 2006, σ.390, διαστάσεις 22Χ33, σκληρά εξώφυλλα 50 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 27409. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, Πρακτικά Δημογεροντίας Ξάνθης 1919 - 1926. Κώδιξ Β', Ξάνθη, 2006, σ.244, διαστάσεις 22Χ33, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05738. ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μακεδονικό τρίπτυχο [Κεφάλαια: Α. Η ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας * Β. Καταγωγή και δράση των εραστών της Μακεδονίας * Γ. Η Θρηίκων χώρα της Ελλάδας], Θεσσαλονίκη, 1993, σ.77, 8ο 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40437. ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Ιστορία της πόλεως Αμφίσσης. Απόδοση: Κωνσταντίνα Βάρσου, Άμφισσα, "Σύλλογος Απανταχού Αμφισσέων τα Σάλωνα", 1997, σ.437 εικόνες και φωτογραφίες [μαζί] ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, ΔΡΟΣΟΣ, Ιστορία της πόλεως Αμφίσσης - Συμπληρώματα, Άμφισσα, "Σύλλογος Απανταχού Αμφισσέων τα Σάλωνα", 1997, σ.477 εικόνες και φωτογραφίες, εικόνες εκτός κειμένου, με αφιέρωση του Δρόσου Κραβαρτόγιαννου στο πρώτο παράφυλλο, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο δύο σελίδων 75 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 27935. ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μικραί ιστορικαί μελέται περί Μήλου - [Το όνομα και ο πληθυσμός της Μήλου]. 1.- Το τοπωνύμιον Μήλος 2.- Ο πληθυσμός της Μήλου 3.- Επίσκεψις εις Μήλον του P. A. Guys - Ερήμωσις της Παλαιάς Χώρας (Ζεφυρίας), Πειραιεύς, 1963, σ.65, 8ο 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 37361. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιστορία των Αθηνών - Τουρκοκρατία [..."ανατύπωσις...κατά πιστήν φωτογραφικήν απόδοσιν"...]. Περίοδος πρώτη 1458 - 1687. Τόμος πρώτος, τόμος δεύτερος, τόμος τρίτος, Αθήναι, "Γεώργιος Δ. Παπαδημητρίου", 1959, σ.421+319+334, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 110 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19807. ΚΑΝΕΛΛΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ, Οι Βούλγαροι: Ιστορία μιάς ορδής, τρίτη έκδοση, Αθήνα, 1948, σ.116, 8ο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, φθορά στη ράχη 12 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 21392. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝ., Ο χριστιανισμός και η εποχή μας. Από την ιστορία στην αιωνιότητα, Αθήναι, 1953, σ.231, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων, υπογραμμίσεις σε μερικές αράδες 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38816. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος. Τόμος Α': Από τον Αυγουστίνο ως τον Γκαίτε. Τόμος Β'. Από τον Γκαίτε ως τις μέρες μας, Αθήνα, "ΑΕΤΟΣ Α.Ε." / "Οι φίλοι του βιβλίου", 1942 / 1947, σ.ζ'+523, σ.500, 8ο, δεμένοι - αποκολλημένη η ράχη από τον τόμο Β' 55 €
< Προηγούμενο   1... 6 7 [8] 9 10 ...26   Επόμενο >