(Νομικά)

817 εγγραφές [801 - 817] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21447. REGELSBERGER, FERDINAND, Γενικαί αρχαί του δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος δεύτερος, μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Χρήστου Π. Πράτσικα, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, 1935, σ.η'+510, 4ο, άκοπο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28807. REGELSBERGER, FERDINAND, Γενικαί αρχαί του δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος δεύτερος. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Χρήστου Πράτσικα, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, 1935, σ.η'+510, 8ο, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22914. SCHMIDT, MAX, The two German States and European Security. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1989, σ.953-971 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 04725. SCHWARZENBERG, CLAUDIO, Cenni sull organizzazione del lavoro a Venezia nel sec. XVIII, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1973, σ. 762-768, 8ο 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05801. SZLECHTER, EMILE, Le constitutum debiti alieni et le droit babylonien. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 81-98, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40616. THALLER, E., Εγχειρίδιον Εμπορικού Δικαίου εξαιρέσει του Ναυτικού Δικαίου. Έκδοσις εβδόμη αναθεωρηθείσα και συγχρονισθείσα υπό J. Percerou. Μετάφρασις Κ. Ε. Περιφανάκη, Αντωνίου Καίσαρος. Τόμος δεύτεςρος - Τόμος τρίτος, εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Δ. & Π. Δημητράκου", 1928, σ.623+359, 8ο, οι δύο τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25318. TORNARITIS, CRITON, The human rights as recognized and protected by the law of the Republic of Cyprus. Ανάτυπο, Nicosia, 1974, p.32 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29292. TORNARITIS, CRITON, The right to marry and found a family especially under the Law of Cyprus. Extrait, Cyprus, p.11, 8o 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41194. VIDAL, GEORGE, Μαθήματα Ποινικού Δικαίου και Σωφρονιστικής Επιστήμης. Έκδοσις εβδόμη ανασκευασθείσα και συγχρονισθείσα προς την νομοθεσίαν και την νομολογίαν υπό Josef Magnol ...Τεύχος πρώτον κατά μετάφρασιν εκ του γαλλικού πρωτοτύπου μετά σημειώσεων του μεταφραστού σχετικών προς την Ελλ. Ποιν. νομοθεσίαν υπό Δρος Παναγ. Γ Κωνσταντινίδη [...] μετά προλόγου ... του...κ. L. Hugueney, εν Αθήναις, "Άγγελος Αθ.Κλεισιούνης", 1929, σ.653+θ', 8ο, δεμένο 32 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38047. WIGNY, PIERRE, Droit Constitutionnel. Principes et droit positif. Tome premier * Tome deuxième, Bruxelles, "Émile Bruylant", 1952, p.947, 8ο, δεμένοι, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 40 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34309. WINDSCHEID, BERNARD, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Αθανασίου Αργυρού... εκ της ογδόης Γερμανικής εκδόσεως μετά συγκρίσεως προς τον Γερμανικόν Αστικόν Κώδικα επεξειργασμένης υπό Theodor Kipp... Τόμος Β': Εμπράγματον δίκαιον, εν Αθήναις, "Γεώργιος Φέξης", 1915, σ.768, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις με πράσινο μολύβι σε 4 αράδες σημειώσεως μιας σελίδας 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34108. WINDSCHEID, BERNHARD, Διδασκαλία του δικαίου των Πανδεκτών. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Κωνσταντίνου Η. Πολυγένους. Τόμος πέμπτος: Κληρονομικόν δίκαιον, δευτέρα έκδοσις επηυξημένη, εν Αθήναις, 1923, σ.ΧΙΙ+630, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις με κόκκινο και μελανί μολύβι 40 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40602. WINDSCHEID, BERNHARD, Διδασκαλία του δικαίου των Πανδεκτών. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Κωνσταντίνου Η. Πολυγένους. Τόμος τρίτος - μέρος πρώτον: Ενοχικόν δίκαιον, Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη & Υιού", 1932, σ.VIII+552, δεμένο - μικρή φθορά στο κάτω μέρος της ράχης 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34837. WINDSCHEID, BERNHARD, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Αθανασίου Αργυρού... εκ της ογδόης Γερμανικής εκδόσεως μετά συγκρίσεως προς τον Γερμανικόν Αστικόν Κώδικα επεξειργασμένης υπό Theodor Kipp... Τόμος Α': Γενικαί Αρχαί, εν Αθήναις, "Γεώργιος Φέξης", 1915, σ.904, 8ο, δεμένο - μέτρια κατάσταση δεσίματος 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05106. WOLF, P., Στοιχεία Διεθνούς Σιδηροδρομικού Δικαίου, Αθήναι, 1932, σ.165, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 10 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22384. ZOTIADÈS, GEORGES, Le problème d' interprétation de l' article 20 du Statut du Conseil de l' Europe: Avis juridique, Athènes, 1970, p.23 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22383. ZOTIADÈS, GEORGES, Questions de procédure devant les organes de caractère juridictionnel du Conseil de l' Europe: Avis juridiques, Athènes, 1970, p.18 5 €
< Προηγούμενο   1... 37 38 39 40 [41]   Επόμενο >