(Νομικά)

815 εγγραφές [781 - 800] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18969. KARANIKAS, DEMETRE, Le droit pénal repressif et son role social - pédagogique. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.35-43 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17534. KERAMEUS, K., The use of conciliation for dispute settlemement, Athènes, 1979, p.42-53 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41873. KUEBLER, ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ, Το Ρωμαϊκόν Δίκαιον κατά τους πρώτους αιώνας της ιστορίας του Ρωμαϊκού Δικαίου του Βερνάρδου Kuebler. Τμήμα τρίτον εξελληνισθέν υπό Περικλέους Βιζουκίδου μετά πολλών συμπληρώσεων παρ' αμφοτέρων και προλεγομένων και παραρτημάτων, εν Θεσσαλονίκη, "εκδοτικός οίκος Μιχαήλ Τριανταφύλλου", 1940, σ.VIII+232, 8ο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17086. KYRIACOPOULOS, ELIE, De la séparation des juridictions administratives et des juridictions judiciaires en Grèce. Ανάτυπο, Athènes, 1955, p.75-91, 4ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29034. LAGRANGE, MAURICE, Το δικαστήριον των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1965, σ.43-73 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17839. LOCARD, EDMOND, Η ποινική ανάκρισις και αι επιστημονικαί μέθοδοι. (Μετά προσθήκης σημειώσεων και ειδικής εν τέλει μελέτης του μεταφραστού) Χρίστου Γιώτη, εν Αθήναις, "Ν. Τζάκας & Στέφ. Δελαγραμμάτικας", 1923, σ.ε'+284+23, 8ο, δεμένο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38034. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα υπό Γεωργίου Σ. Σημίτου, δικηγόρου. Τόμος πρώτος: Περί εμπορικών πράξεων και περί εμπόρων, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιός", 1932, σ.732, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39658. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα, υπό Κωνστ, Σούρλου. Τόμος έκτος: Περί ναυτικής εμπορίας, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1937, σ.959, 8ο, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39659. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα, υπό Κωνστ, Ν. Καράβα. Τόμος τρίτος: Γενικοί κανόνες περί των εμπορικών συναλλαγμάτων-...- Συνάλλαγμα μεταφοράς, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1935, σ.824, 8ο, δεμένο, μικρή φθορά στο δέσιμο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39669. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου, δικηγόρου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα υπό Γεωργίου Σ. Σημίτου, δικηγόρου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Α' - Μέρος Β': Περί εταιρειών, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1932, 1934, σ.699 +σ.1050, 8ο, δεμένο σε δύο τόμους 68 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05214. MARAIS, PIERRE, Φορτωτικοί τίτλοι και τραπεζικαί πιστώσεις. Μετ. Α. Λοβέρδου και Δ. Μιχαηλίδου, εν Αθήναις, 1928, σ.222, 8ο, δεμένο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22354. MARCANTONATOS, LEON, Les relations consulaires aux termes de la Convention de Vienne du 24 Avril 1963 , Thessalonique, "Ινστιτούτον Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης", 1974, p.VIII+363, 4o 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40093. PANTAZOPOULOS, N. I., Community laws and customs of Western Macedonia under Ottomam Rule. Ανάτυπο , Θεσσαλονίκη, 1961, σ.22, 8ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06217. PANTAZOPOULOS, NICOLAS, Carattere ed Αspetti fondamentali della politica legislativa della dinastia Μacedone. Ανάτυπον, χ.τ., χ.χ., σ. 152-169, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 19730. PANTAZOPOULOS, NICOLAS, Utopie et réalité dans le droit Νéo-Ηellénique. Ανάτυπον, Athen, 1973, p.615-635 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22915. PAPACONSTANTINE, GEORGE, Legal Aspects of Doing Business in Greece. policies and Laws, Thessaloniki, 1973, p.131, 4ο, με αφιέρωση 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38046. PILLET, A. - NIBOYET, J.-P., Manuel de Droit international privé. I.Nationalité - II. Condition des étrangers. III. Conflit des lois;, - Respect des droits acquis , París, "Librairie de la Societé du Recueil Sirey", 1924, p.792, 8o, δεμένο 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32219. POTAMIANOS, PH., Le nouveau droit maritime Grec, Athènes, 1958, p.60, 8o 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21447. REGELSBERGER, FERDINAND, Γενικαί αρχαί του δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος δεύτερος, μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Χρήστου Π. Πράτσικα, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, 1935, σ.η'+510, 4ο, άκοπο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28807. REGELSBERGER, FERDINAND, Γενικαί αρχαί του δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος δεύτερος. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Χρήστου Πράτσικα, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, 1935, σ.η'+510, 8ο, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 18 €
< Προηγούμενο   1... 37 38 39 [40] 41   Επόμενο >