(Νομικά)

858 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32629. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, Παραίτησις από της εγκλήσεως (Άρθρ. 116 Ποιν. Νόμου - 23 Ποιν. Δικονομίας), Αθήναι, 1937, σ.20 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30354. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΚΩΝ. - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ, ΕΛΕΥΘ., Νομοθεσία ιατρών και υγειονομικών υπαλλήλων ΙΚΑ, Αθήναι, 1963, σ.δ'+523, 4ο 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31422. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Δικαστική ψυχολογία, έκδοσις δευτέρα κατά πολύ επηυξημένη, εν Αθήναις, 1931, σ.XV+292, 8ο, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32782. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Οι νέοι του Ποιν. Δικαίου ορίζοντες και το προσχέδιον του Ελληνικού Ποιν. Κώδικος (Διάλεξις...), έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, 1931, σ.50, 8ο, άκοπο, αποκολλημένο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39809. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Λάμπρο Κοτσίρη, Θεσσαλονίκη, 2004, σ.1228, σκληρά εξώφυλλα. Από τα περιεχόμενα: Στέργιος Αλεξιάδης, Ο έλεγχος της αλήθειας στην ποινική δίκη * Βασίλειος Αντωνόπουλος, Η προστασία του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού φωνογραφημάτων, ιδίως μετά την πάροδο πεντηκονταετίας από τη γένεση του * Βασίλειος Ζησιάδης, Τα "ιδιαίτερα τεχνάσματα" στην απάτη ως εγκλήματος οικονομικού * Ιωάννης Κουκιάδης, Η μελλοντική κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση * Ιωάννης Μανωλεδάκης, Η καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα * Κώστας Μπέης, Η ασυλία των κρατών υπό το φως του Ευρωπαϊκού Δικαίου * Χάρις Σκαλίδη, La nature juridique du nom de domaine sur l'internet * Έφη Τζίβα, Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η προστασία των καταναλωτών απέναντι σε γενικούς όρους συναλλαγών 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23073. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Β', Θεσσαλονίκη 1967, σ.565. Από τα περιεχόμενα: Γ. Μαριδάκης, Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή εις την νήσον Μήλον κατά τον δέκατον έβδομον αιώνα * Rudolf Bruns, Zum Begriff der Prozesshandlung * Πελαγία Γέσιου - Φαλτσή, Η παθητική νομιμοποίησις εις την διεκδικητικήν ανακοπήν τρίτου * Emile Bendermacher - Geroussis, Traités en matière d' exécution des jugements * Msuro Cappelletti, La valeur des jugements étrangers en Italie * Κωνσταντίνος Βουγιούκας, Εξέλιξις και προβλήματα του Ποινικού Δικαίου της Πολιτικής Αεροπορίας * Ηλίας Κυριακόπουλος, Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης εις τα Συντάγματα της Ελλάδος * Δημήτριος Ψαρός, Γενικαί Αρχαί και Προβλήματα της Δημ. Οικον. Διοικήσεως 26 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28098. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Ε', Θεσσαλονίκη 1969, σ.810. Από τα περιεχόμενα: Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Διπλωματικήν * Παν. Ι. Παναγιωτάκος, Αι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας εν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία * Στυλ. Κ. Πουλόπουλος, Σκιαγραφία της Περιηγητικής Γεωγραφίας της Ελλάδος * Λάζ. Θ. Χουμανίδης, Έννοια και σημασία των οικονομικών συστημάτων και διαρθρώσεων * Νικ. Ι. Πανταζόπουλος, Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά την επίλυσιν κληρονομικής διαφοράς επί Τουρκοκρατίας * Βασ. Λαούρδας, Θωμά Μαγίστρου, Τοις Θεσσαλονικεύσι, Περί Ομονοίας 34 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39594. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Τόμος όγδοος: Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου, Θεσσαλονίκη 1960-1963, σ.VII+ με'+ 775, μικρές φθορές στη ράχη. Από τα περιεχόμενα: Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Περικλής Βιζουκίδης και η διαμόρφωσις της νεοελληνικής δικαιϊκής επιστήμης * Στ. Κυριακίδης, Χειρόγραφος νομοκάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης * Μ. Ι. Τσιτσικλής, Χηρωσταί· συμβολή εις την προϊστορίαν του ελληνικού κληρονομικού δικαίου * Δ. Σ. Γκίνης, Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας * Δ. Γ. Σερεμέτης, Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή του εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης * Δ. Ι. Καρανίκας, Τα εγκλήματα κατά των ηθών εις το αρχαίον Ελληνικόν και ιδία εις το Αττικόν δίκαιον * Γ. Μ. Βαλάσσης, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν Ελληνισμού * Δημ. Ευρυγένης, Συγκριτικόν Δίκαιον και Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον * Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Εκκλησία και Δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40941. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Γ', Θεσσαλονίκη 1968, σ.675. Από τα περιεχόμενα: Adolfo E. von Overbeck, L' Article VI du traité americano-suisse du 1850 (De l'interprétation d'une règle de conflits historique en matière de successions) * Αχιλλεύς Ανθεμίδης, Τα Πανεπιστημιακά συστήματα Γαλλίας, Γερμανίας και αι μεταξύ των θεμελιώδεις διαφοραί * George Zotiades, Human Rights and Balkan minority treaties. Their present status under International Law * Quincy Wright, Custom as a basis for International Law in the post War World 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28542. Αρχηγείον Β. Χωροφυλακής, Τουριστική νομοθεσία, Αθήναι, 1951, σ.288, 8ο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24039. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ, Γυναίκες και έκτιση των ποινών. Από την ιστορία του 16ου στη θεωρία του 19ου αιώνα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2001, σ.161, 8ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21095. ΑΦΤΙΑΣ, ΝΙΚ. - ΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΩΝΣΤ., Κωδικοποίησις των διατάξεων περί περιορισμών εισαγωγής, εν Αθήναις, 1935, σ.144, 8ο, δεμένο, στην σελίδα τίτλου σφραγίδα Εμπορ. & Βιομηχ. Επιμελητηρίου, λωρίδα (πλάτους 5 cm) σελοτέϊπ κατά πλάτος των εξωφύλλων συγκρατεί ταινία στην ράχη με τον αριθμό βιβλιοθήκης 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18802. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου (1912 - 2005), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2005, σ.333, 8ο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21595. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η προσημείωσις υποθήκης εις το ελληνικόν δίκαιον υπό το κράτος του νέου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, ως διεμορφώθη τελικώς ούτος δια του ΝΔ 958/1971. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.747-839, 4ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29715. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Θέματα πατρικής εξουσίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.29-103, με αφιέρωση, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05158. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Περί της αποκαταστάσεως ακτημόνων επί απαλλοτριουμένων εκτάσεων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ.942-960, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32146. ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το σχέδιον συμβάσεως επί των εναερίων συγκρούσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.). Ανάτυπον, Αθήναι, 1957, σ.489-518, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06370. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ.547-585, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06015. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο θεσμός της πλάνης εν τω ρωμαϊκώ δικαίω και η επ’αυτού ελληνική επίδρασις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.414-457, 4ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05136. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τινά περί της πατρικής εξουσίας κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1952, σ.529-550, 8ο, με αφιέρωση 8 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...43   Επόμενο >